เสียงอ่าน
ธรรมนิยาย ความหลงในสงสาร
ประพันธ์โดย อ.สุทัสสา อ่อนค้อม  
อ่านโดย ไพฑูรย์ ขาวเรือง
คลิกฟังเสียง
01 พระอรหันต์ 3 องค์
02 พระเถระเจ้า
03 นามไหฮอง
04 พระยอดธง
05 ลิเกโรงใหญ่
06 สองพี่น้อง
07 พระสังคราชศรี
08 ภาระอันยิ่งใหญ่
09 วิสุทธิเทพ
10 สารพันปัญหา
11 แหวนมรกตล้อมเพชร
12 สู่แดนพุทธภูมิ
13 เมืองกัลกัตตา
14 สถานีรถไฟเฮาราห์
15 สงสารหนอ
16 พระเมตเตยยพุทธเจ้า
17 ผจญมาร
18 แม่ชีป่วน
19 ปฏิจจสมุปบาท
20 ภพ 3 ภูมิ 4
21 ไปบ้านนางสุชาดา
22 จ้างฆ่าสามี
23 พระพุทธโฆสาจารย์
24 ผู้ทำลายล้างผลาญ
25 มหายาน
26 นิครนถนาฏบุตร
27 การเกิดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์
28 กษัตริย์พุทธพระองค์แรก
29 ขึ้นเขาคิชกูฏ
30 โอวาทปาติโมกข์
31 กาลามสูตร
32 วิชชาและจารณะ
33 จักขุ 5
34 ตโปทาราม
35 สูกรมัททวะ
36 มหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลก
37 ธัมเมกขสถูป
38 คงคามหานที
39 พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน
40 รูปกาย ธรรมกาย
41 อนาถบิญฑิกเศรษฐี
42 ภิกษุณีสงฆ์
43 ชีวิตนี้ ทุกข์นัก
44 ทางสายเอก
45 สมชีวิธรรม 4
46 วิสาขามหาอุบาสิกา
47 ภารตภิกขุ
48 ภควันต์
49 คาถาหายตัว
50 สรุปความหลง฿ นามผู้บริจาค