พลอากาศตรี นายแพทย์บุญเลิศ จุลเกียรติ

การศึกษา
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.เชียงใหม่
- ประกาศนียบัตรสาชาเวชปฏิบัติทั่วไป จากโรงพยาบาล NORWEGION AMERICAN
- ประกาศนียบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จาก ILLINOIS MASONIC MEDICAL CENTER
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรเวชศาสตร์การบิน กรมแพทย์ทหารอากาศ

การทำงาน
- แพทย์ประจำโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคของกองทัพอากาศ 3 ปี
- แพทย์ประจำห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 12 ปี
- อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

 


พลอากาศตรี นายแพทย์บุญเลิศ จุลเกียรติ
บรรยายอบรมเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักสูตร งานได้ผลคนเป็นสุข
28 พฤษภาคม 2548
 
คลิกฟังเสียง
Track01
- บทนำ, นวัตกรรมใหม่ของการเรียนรู้, งานได้ผลคนน่าจะเป็นสุข
- การเปลี่ยนอุจจาระให้เป็นปุ๋ย, การไขว่คว้าหาความสุข ต้องไม่หลงทาง
- การดำรงเผ่าพันธุ์ โปรแกรมที่ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ, เกล็ดศาสนาเปรียบเทียบ
- โปรแกรม โง่ ศัตรูที่แท้จริงของมนุษยชาติ, ราคะจริตกับการหลุดพ้น
- สิ่งที่ทำให้ชีวิตมีชีวา
Track02
- การอยู่กับธรรมชาติอย่างรู้เท่าทัน (ตอดเหยื่อโดยไม่ฮุบให้เบ็ดเกี่ยวปาก)
- แขวนความสุขไว้ถูกที่ คว้าทีไรก็ได้สุข (เด็กขายพวงมาลัย)(ผ่าไฟแดงพระรามเก้า)
- เกมส์ตักน้ำใส่กระป๋อง-เติ่มความสุขให้ตัวเอง, อยากมีความสุขต้องละชั่วทำดีและมีปัญญา
- ตัวชี้วัดปัญญา, การตกผลึกของปัญญา
Track03
- เราคือใคร มาจากไหน และเกิดมาทำไม, ใครเป็นผู้สร้างโลกอันมหัศจรรย์ใบนี้
- ทำไมโลกนี้ต้องมีคนพิการ และทำไมโลกนี้จึงมีศาสนาเดียวไม่ได้
- ที่พวกเรายังทะเลาะกันเพราะถูกโปรแกรมไว้แล้ว, การพัฒนาบุคลิกภาพ
- อะไรเป็นตัวกำหนดให้คนเราเกิดมาต่างกัน, อจินไตย, อริยสัจสี่
- การดำรเผ่าพันธุ์ โปรแกรมที่ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ แล้วทำไมโลกนี้ต้องมี ทอม ดี้ ตุ๊ด เกย์
Track04
- ทางเลือกในการดับทุกข์ สติ ปัญญา(ศรัทธา) กุศลกรรม และสายกลาง
- ปณิธานสามข้อของท่านอาจารย์ พุทธทาส
- การละชั่วและทำดี การทำดีข้อที่สอง - ความรักความเมตตา...
- การทำดีข้อที่สาม - ความอ่อนน้อมถ่อมตน, การทำดีข้อที่สี - ความกตัญญูกตเวที
- การทำดีข้อที่ห้า - ความไม่ละโมภและติดวัตถุ, กฎแห่งกรรมและนิยามห้า.....ทำไมทำดีไม่ได้ดี
- การดำเนินชีวิตในทางสายกลาง, ตอบคำถาม