ประวัติและความเป็นมาโดยสังเขป ของ พระอาจารย์มานพ  อุปสโม

และศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  เขาดินหนองแสง  จันทบุรี

 

พระอาจารย์มานพ  อุปสโม  แห่งวัดนายโรง ถนนจรัลสนิทวงศ์ ซอย ๔๕  บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 

เป็นพระวิปัสสนาจารย์นักพัฒนา  จบการศึกษาพระอภิธรรม  จากอภิธรรมโชติกวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์  ราชวิทยาลัย   ทำงานเผยแผ่ธรรม  ทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติ

 

            ภาคปริยัติ  พระอาจารย์มานพ  อุปสโม  สอนอยู่ที่   อภิธรรมโชติกวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์

ราชวิทยาลัย  และยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย   ทั้งยังออกอากาศเผยแผ่ธรรมเป็นประจำ ทางสถานีวิทยุ พล ม.๒

AM963  ทุกวันเสาร์  เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.   และวันอาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.          กับสถานีวิทยุสวนมิสกวัน AM1350  ทุกวัน เวลา ๐๕.๐๐ – ๐๕.๓๐ น.

            นอกจากนี้ ท่านยังเป็นผู้ริเริ่มและให้การสนับสนุนการก่อตั้ง สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา  ในเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  อีกหลายแห่ง เช่น

            ๑. ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  เขาดินหนองแสง  จันทบุรี  FM104.25 Mhz.

          ๒. สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา วัดนายายอาม จันทบุรี  FM104.25 Mhz.

            ๓. วัดนายโรง  กรุงเทพมหานคร    FM87.75 Mhz.

            ๔. จังหวัดบุรีรัมย์    FM103.75 Mhz.

            ๕. จังหวัดยโสธร    FM103.75 Mhz.

 

            ภาคปฏิบัติ  พระอาจารย์มานพ  อุปสโม  เป็นพระวิปัสสนาจารย์ประจำ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

เขาดินหนองแสง  จันทบุรี  และ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ทั้ง ๒ ศูนย์ คือ ที่ถนนเพชรเกษม กรุงเทพฯ  และที่ ศูนย์๒ ปทุมธานี  ตลอดจนสถานที่ปฏิบัติธรรมทั่วไป อีกหลายแห่ง

 

            ในด้านงานพัฒนา พระอาจารย์มานพ  อุปสโม  เป็นประธานดำเนินการก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติธรรม

เฉลิมพระเกียรติประจำภาคตะวันออกของประเทศไทย  ซึ่งตั้งอยู่ที่ เขาดินหนองแสง  ตำบลเขาวงกต  อำเภอแก่งหางแมว  จันทบุรี  โดยได้ดำเนินการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง  และพัฒนาเรื่อยมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๗

            ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้  ผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายที่ดิน  จำนวน ๕๐ ไร่  ด้วยความตั้งใจให้เกิดประโยชน์ต่อศาสนกิจ  และการอบรมเผยแผ่ธรรม  มีสาธุชนให้ความสนใจมาร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

จึงประกอบด้วยอาคารสถานที่  อาณาบริเวณอำนวยความสะดวก จัดแบ่งเป็นสัดส่วน  ซึ่งกำลังปรับปรุงขยายเพื่อให้เพียงพอแก่การรองรับงานเผยแผ่ธรรมในวงกว้าง  ดังนี้คือ

            ๑. ศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ราชนครินทร์

            ๒. ศาลาปฏิบัติธรรม เพื่อการศึกษาพระอภิธรรม สำหรับพระภิกษุสงฆ์

            ๓. หอพระไตรปิฎก รูปทรง ๘ เหลี่ยม  ๓ ชั้น

            ๔. กุฏิที่พัก  มีทั้งแบบ ๒ ชั้น และ ๓ ชั้น  สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ๙ หลัง  และกำลังดำเนินการก่อสร้างอีก ๘ หลัง

            ๕. โรงครัว

 
|  
พระอาจารย์มานพ อุปสโม แสดงธรรมเรื่อ ง "จิตเป็นนาย"
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๐ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บพิตรพิมุขมหาเมฆ


เทศนาธรรม
พระอาจารย์มานพ อุปสโม วัดนายโรง ถนนจรัญฯ ซอย 45

สติปัฎฐาน 4
01.  ภาวนาเบื้องต้น 1
02.  ภาวนาเบื้องต้น 2
03.  ภาวนาเบื้องต้น 3
04.  ภาวนาเบื้องต้น 4
05   ภาวนาเบื้องต้น 5
06.  ภาวนาเบื้องต้น 6
07.  ภาวนาเบื้องต้น 7
08.  ภาวนาเบื้องต้น 8
09.  ภาวนาเบื้องต้น 9
10.  ภาวนาเบื้องต้น 10
11.  สติปัฏฐานภาวนา 1
12.  สติปัฏฐานภาวนา 2
13.  สติปัฏฐานภาวนา 3
14.  ไขปัญหา 1
15.  ไขปัญหา 2
16.  ตายแล้วไปใหน

 

อบรมวิปัสสนา
ณ ศูนย์วิปัสสนา ยุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ
๒-๙ กันยายน ๒๕๔๙

001 เปิดอบรม 1
002 เปิดอบรม 2
003 นำปฏิบัติ - นั่ง
004 ไขปัญหา - ปรมัตถ์ธรรม
005 สติสัมปชัญญะ
006 นำปฏิบัติ นั่ง
007 ไขปัญหา - ความรู้สึก
008 เฝ้าสังเกตความรู้สึก
009 นำปฏิบัติ - นั่ง
010 การสังเกตกาย
011 ไขปัญหา - อารมณ์ปฏิบัติ
012 นำปฎิบัติ - นั่ง
013 ตามดูจิต
014 โยนิโสฯ ต้นจิต อิริยาบถ สัมปชัญญะ
015 นำปฏิบัติ
016 ธรรมบรรยาย พระบุญธรรม กตสาโร
017 นำปฏิบัติ
018 ไขปัญหา - การใส่ใจ
019 ไตรลักษณ์
020 ไขปัญหา
021 นำปฏิบัติ
022 โอวาทปิดการอบรม