เสียงบรรยาย
พลอากาศตรี นายแพทย์บุญเลิศ จุลเกียรติ
 
 
 
Track04
- ทางเลือกในการดับทุกข์ สติ ปัญญา(ศรัทธา) กุศลกรรม และสายกลาง
- ปณิธานสามข้อของท่านอาจารย์ พุทธทาส
- การละชั่วและทำดี การทำดีข้อที่สอง - ความรักความเมตตา...
- การทำดีข้อที่สาม - ความอ่อนน้อมถ่อมตน, การทำดีข้อที่สี - ความกตัญญูกตเวที
- การทำดีข้อที่ห้า - ความไม่ละโมภและติดวัตถุ,
กฎแห่งกรรมและนิยามห้า.....ทำไมทำดีไม่ได้ดี
- การดำเนินชีวิตในทางสายกลาง, ตอบคำถาม
 
 
 
คลิกขวาเพื่อ download (เลือก Save Target As.. )