พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ.๙)

พระธรรมเทศนา
cd ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คุณจรินทร์ ช่างเหล็ก ขออนุโมทนามูลนิธิพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ.๙)
ติดต่อขอบริจาคได้ที่ พระครูวิมลธรรมรังสี เจ้าคณะ ๕ วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์
พระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๒๒๒-๖๐๑๑,๐๒-๒๒๒-๔๙๘๑


 

รวมพระธรรมเทศนา

1- งานสำคัญในพระพุทธศาสนา

2- ทศพลญาณ 10 ประการ

3- บารมี 30 ทัศน์

4- อนุปุพพิกถา 5

5- ทาง 7 สาย

6- หญ้าปากคอก

7- พุทธพยาบาล

8- พระธาตุนิพพาน

9- พระเทวทัตตัดหน้า

10- ฟ้าสีทองผ่องอำไพ

11- มารไม่มีบารมีไม่แก่

12- ทำบุญอย่างไรจึงจะได้พบพระศรีอารีย

13- ทำอย่างไรจะได้จับชายจีวรพระพุทธอง ค์

14- งาน 95 ปี มหาจุฬาฯ

15- TM ของพระพุทธเจ้าฟังเสียง ชุดที่ ๑
001
แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา
002
พระพุทธเจ้าทรงสอนพอง ยุบไว้อย่างไร
003
ไขปัญหาเรื่องหนอเป็นสมถะหรือวิปัสสนา
004
ย่างไปทางนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลามาก
005
วิปัสสนาที่ถูกต้อง
006
วิปัสสนาเบื้องต้น ม.1
007
วิปัสสนาเบื้องต้น ม.2
008
วิปัสสนาเบื้องต้น ม.3
009
วิปัสสนาเบื้องปลาย ม.1
010
วิปัสสนาเบื้องปลาย ม.2
011
วิปัสสนาเบื้องปลาย ม.3
012
โพธิปักขิยธรรม37ประการ
013
อนิสงส์ของการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
014
คำอธิฐาน แผ่ส่วนบุญ รับพร

 

ชุดที่ ๒
001
วิธีบรรเทาทุกข์ในปัจจุบัน
002
คุณค่าของการปฏิบัติธรรม
003
คนเราเป็นพระโสดาบันได้อย่างไร
004
กายคตาสติกรรมฐาน
005
อสุภกรรมฐาน
006
พิสูจน์นิพพาน
007
ทางไปนิพพาน (สติปัฏฐาน 4)
008
ทางสายเอก ( มรรค 8 )
009
ทางไปนิพพาน
010
คนเราเป็นพระโสดาบันได้อย่างไร
011
ยอดของวิปัสสนา
012
มรรค ผล นิพพาน
013
พระพุทธเจ้าทรงสอบอารมณ์พระกรรมฐาน
014
พิสูจน์นิพพาน
015
ตั้งจิตอฐิฐาน แผ่เมตตา รับพร

 

ชุดที่ ๓
001
แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา
002
ผล ทาน บาป บุญ
003
ทำบุญอย่างไรจึงจะไม่บาป
004
ผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก
005
พุทธบูชา
006
ไกลกังวล
007
มีดี
008
สายกรรม
009
มงคลชีวิต
010
ธรรมะจากผี
011
สำรวจตัวเอง
012
ผู้ให้ธรรมะเหมือนผู้ให้ชีวิต
013
คนเราตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหน
014
ทำบาปอะไรไปตกนรกขุมไหน
015
ผู้แทนศาสดา
016
สมาทานพระกรรมฐาน

 

ชุดที่ ๔
001
วิปัสสนาต่างจากสมถะตรงไหน
002
คำว่า (หนอ) มาจากไหน
003
ไขปัญหาได้ยินหนอไม่มีโยนิโสมนสิการ
004
สอนเดินจงกรม 6 ระยะ
005
สติปัฏฐาน 4
006
อริยะสัจจ์ 4
007
โพชฌงค์ 7
008
ปฏิจจสมุปบาท
009
สิ่งที่ทำให้วิปัสสนาเศร้าหมอง
010
เทศน์ลำดับญาณ 1 - 1
011
เทศน์ลำดับญาณ 1 - 2
012
เทศน์ลำดับญาณ 1 - 3
013
เทศน์ลำดับญาณ 2 - 1
014
เทศน์ลำดับญาณ 2 - 2
015
เทศน์ลำดับญาณ 2 - 3
016
เทศน์ลำดับญาณ 2 - 4

 

ชุดที่ ๕
001
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
002
วันวิสาขบูชา
003
อานิสงส์ของการสร้างพระพุทธรูป
004
อานิสงส์ของการสร้างพระไตรปิฎก
005
อานิสงส์ของการบูชา
006
อานิสงส์ของการทอดกฐิน
007
อานิสงส์ของการตั้งมูลนิธิ
008
เทศน์ ทอดกฐิน - ผ้าป่า
009
เทศน์ สอนพระบวช 3 เดือนในพรรษา
010
พิสูจน์นรก
011
พิสูจน์สวรรค์
012
พิสูจน์โลกหน้า - โลกก่อน
013
พิสูจน์โลกนี้
014
ตอบปัญหาร้อยแปด 1
015
ตอบปัญหาร้อยแปด 2

 

ชุดที่ ๖
พ.ศ. 2509 เปิดวัดไทยในอังกฤษ
หลักธรรมสำหลับการครองเรือน
ของขวัญวันปีใหม่ พ.ศ. 2526
เศรษฐีขอทาน
เมตตาบารมี
ที่พึ่งภายใน
ธรรมเป็นที่พึ่ง
เพชรในดวงใจ
การสร้างชาติ
เรื่อง คน 2 ตา
ความยินดี 3 ข้อ
ธรรมเจดีย์ 5 ประการ
ความสุข 7 ประการ
ฆ่าอะไรได้จึงจะอยู่เป็นสุข
ซื่อกินไม่หมดคตกินไม่นาน

 

ชุดที่ ๗
001
เทศน์สอนนักปฏิบัติธรรม 1
002
เทศน์สอนนักปฏิบัติธรรม 2
003
เราจะไปทางไหนกันดี
004
ไขหนอสมถะและวิปัสสนา
005
ไขหนอข้อข้องใจ
006
ไขปัญหาเขาว่าพอง-ยุบไม่ใช่วิปัสสนา
007
ไขปัญหาพอง-ยุบเอามาจากไหน
008
อภิปรายวิธีเจริญวิปัสสนา 1
009
อภิปรายวิธีเจริญวิปัสสนา 2
010
อภิปรายวิธีเจริญวิปัสสนา 3
011
วิธีปฏิบัติวิปัสสนาและญาณ 16
012
วิสุทธิ 7
013
เทศน์ลำดับญาณ 3 - 1
014
เทศน์ลำดับญาณ 3 - 2

 

ชุดที่ ๘
001
มงคลชีวิต ที่ 1 , 2 , 3
002
มงคลชีวิต ที่ 4
003
มงคลชีวิต ที่ 5
004
มงคลชีวิต ที่ 6
005
มงคลชีวิต ที่ 7
006
มงคลชีวิต ที่ 8 , 9
007
มงคลชีวิต ที่ 10
008
มงคลชีวิต ที่ 11 , 12
009
มงคลชีวิต ที่ 13 , 14
010
มงคลชีวิต ที่ 15 , 16
011
มงคลชีวิต ที่ 17 , 18 , 19 , 20
012
มงคลชีวิต ที่ 21 , 22 , 23
013
มงคลชีวิต 24 , 25 ,
014
มงคลชีวิต 26 , 27 ,
015
มงคลชีวิต 28,29,30,31,
016
มงคลชีวิต 32 , 33 ,
017
มงคลชีวิต 34 , 35 ,
018
มงคลชีวิต 36 (1)
019
มงคลชีวิต 36 (2)
020
มงคลชีวิต 36 (3)
021
มงคลชีวิต 36 (4)
022
มงคลชีวิต 37 (1)
023
มงคลชีวิต 37 (2)
024
มงคลชีวิต 38ชุดที่ 10
001
คำอธิฐาน แผ่ส่วนบุญ
002
ไขปัญหาธรรม 1
003
ไขปัญหาธรรม 2
004
ไขปัญหาธรรม 3
005
ไขปัญหาธรรม 4
006
ไขปัญหาธรรม 5
007
ไขปัญหาธรรม 6
008
ไขปัญหาธรรม 7
009
ไขปัญหาธรรม 8
010
ไขปัญหาธรรม 9
011
ไขปัญหาธรรม 10
012
ไขปัญหาธรรม 11
013
เตรียมตัวก่อนตาย 1
014
เตรียมตัวก่อนตาย 2