MP3 เสียงอ่าน ทางพ้นทุกข์
ของท่านเด็กน้อยในแดนธรรม
คลิกฟังเสียง
๑ เกริ่นนำ
๒ หลักการปฏิบัติตัวเพื่อออกจากทุกข์
๓ หลักการภาวนา
๔ จุดหมายของการปฏิบัติธรรม
๕ กิเลสคืออะไร
๖ ธรรมะเป็นเรื่องของใจ
๗ จุดเริ่มต้นแห่งการปฏิบัติธรรม อยู่ที่ใหน
๘ สติปัฏฐาน ๔ คืออะไร
๙ สมาธิ
๑๐ หลักของการปฏิบัติธรรม
๑๑ กระจกใจผู้ใฝ่ธรรม
๑๒ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค .. จะดูได้อย่างไร?
๑๓ ทำบุญเป็นไหม?
๑๔ วิถีจิต
๑๕ ขันธ์ ๕ หมายถึงอะไร?
๑๖ อย่ายึด เตือนสติ

 

อ่านหนังสือทางพ้นทุกข

การเกิดขึ้นมาในโลกมีแต่ทุกข์ทั้งสิ้น ทางที่จะทำให้พ้นทุกข์ได้คือการเข้าถึงอริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค โดยแม่ทัพที่สำคัญคือ ใจ การฝึกใจทำได้โดยการภาวนา พิจารณากายและใจ ให้อยู่ในอารมณ์เดียวคือปัจจุบัน รู้เท่าทันกิเลส และให้เป็นกลางต่อกิเลสและอุปทานที่เกิด สามารถปฏิบัติได้แม้จะอยู่ในเพศฆราวาส หากปฏิบัติก็จะเห็นสัจธรรม และพ้นทุกข์ได้จริงๆ

ผู้เขียนได้ถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติต่างๆจากประสบการณ์ของตนเองในหนังสือนี้ เช่น หลักการภาวนา วิธีเดินจงกรมที่ทำให้เกิดสมาธิจริงๆ ทำอย่างไรจึงทำให้จิตสงบขณะนั่งภาวนา เป็นต้น

 

     เล่ม ๑  จิต...สู๋...จิต ธาตุรู้...สู่...ธาตุรู้
                ทุกอย่างในโลกคือธรรมะ
     เล่ม ๒  เพื่อนใจผู้ใฝ่ธรรม
                เปิดเผยความจริงให้รู้
     เล่ม ๓  กระจกใจผู้ใฝ่ธรรม  
                ทางเดินของจิต

คลิกดูภาพขยาย
ปกหลัง