1ธรรมทานที่แสดงในหน้านี้ หมดแล้ว ไม่ต้องขอไปนะครับ
สำหรับบางรายการที่เป็น VCD หรือ MP3 สามารถคลิกเข้าชมหรือฟังเสียงได้

ธรรมบรรณาการประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ปฏิบัติธรรมเป็นสัมมา ร่วมบูชาพระรัตนตรัย ในวันมาฆบูชา

๑. หนังสือเป็นอยู่ให้ดี ต้องมีทาน ศีล ภาวนา
   
บทความธรรมของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) , พระไพศาล วิสาโลและดร.พระมหาจรรยา สุมธิญาโณ

๒. หนังสือปัญญาญาณ (รูปเล่มใหม่สวยงาม) ของ อ.สุภีร์ ทุมทอง

๓. MP3 -๗๗ ปี เพชรแห่งการเผยแผ่ธรรม ชุดที่๑ และชุดที่ ๒
   
ของ อ. วศิน อินทสระ ..ชุดที่ ๑ เสียงอ่านของ ยุวดี อึ้งศรีวงษ์ และชุดที่ ๒
    เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์ (น้อมบูชาอาจริยคุณ โดย แทนคุณ ปันธรรม)

๔. MP3 - เสียงอ่านหนังสือลีลากรรมสมัยพุทธกาล
    ของ อ.วศิน อินทสระ อ่านโดย มนัส ทองเพชรนิล น้อมบูชาคุณอาจารย์โดย แทนคุณ ปันธรรม

๕. MP3 - โลกร้อน เย็นธรรม
    คำบรรยายธรรม โดยพระไพศาล วิสาโล

๖. MP3 - จิตสงบเมื่อพบธรรม ๖
    ของ อ.สุภีร์ ทุมทอง

๗. audio - cd ชุด เพลงพักใจ จาก secret
    ประพันธ์คำร้องและทำนองโดย อ. กฤตบุญ รณรื่น
    ประพันธ์ดนตรีโดย อ. เอกลักษณ์ หน่อคำ
  

ธรรมบรรณาการประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๔
สวัสดีปีใหม่ สดใสเบิกบาน สำราญด้วยธรรม
สตินำชีวิต พิชิตทุกปัญหา ปัญญารุ่งเรือง

๑. หนังสือบันไดสู่นิพพาน ของหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
   วัดมเหยงคณ์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา

 ๒. หนังสือปาฏิหาริย์แห่งความรู้สึกตัว ของ อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

 ๓. หนังสืออธิษฐานบารมี ของ ดร.สนอง วรอุไร

 ๔. หนังสือธรรมผาสุก ของ หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี

 ๕. DVD เรื่องความรู้สึกตัว ของ อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

 ๖. MP3 ศรัทธาและปัญญา ของ อ. วศิน อินทสระ

 ๗. MP3 จิตสงบเมื่อพบธรรม ๕ ของ อ.สุภีร์ ทุมทอง

 ๘. MP3 พุทธธรรมสวนหลวง ๔ ของอ. สุภีร์ ทุมทอง

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๓
อำลาปลายฝน สู่ต้นหนาว ด้วยใจอุ่นในธรรม

 ๑. หนังสือ จิตตวิชา ของท่านพ่อลี ธมฺมธโร วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

 ๒. หนังสือ ลำธารริมลานธรรม เรียบเรียงโดย พระไพศาล วิสาโล

 ๓. หนังสือ เปิดใจรับความสุข ของ พระไพศาล วิสาโล

 ๔. DVD รวมพระธรรมเทศนา ชุด ณ สวนสันติธรรม
   
ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ศูนย์ศึกษาและปฏิบัติธรรม สวนสันติธรรม
    อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

 ๕. MP3 นิสสยะชุดที่ ๑๐ ของ อ.สุภีร์ ทุมทอง

 ๖. MP3 ปฏิสัมภิทามรรค ๑ ของ อ.สุภีร์ ทุมทอง

 ๗. MP3 เสียงอ่านหนังสือบัญชีชีวิต ของ พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ
    

ธรรมบรรณาการประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ร่วมฉลองงานแสดงธรรมครั้งที่ ๑๘
รับฤดูกาลปลายฝนต้นหนาว

๑.  หนังสือ ทางพ้นทุกข์ ของ เด็กน้อยในแดนธรรม (รวมเนื้อหา ๓ เล่มเล็ก)

๒.  หนังสือ ถอดรหัสกรรม เข้ารหัสธรรม ของ ดร. สนอง วรอุไร

๓.  หนังสือ สิ่งที่ชาวพุทธควรพิจารณา ของ อ.อนุชาติ สุขษมภัทร

๔.  MP3 ศึกษาธรรม-ปฏิบัติธรรม ๑ ของ อ. สุภีร์ ทุมทอง

๕.  MP3 โอวาทปาฏิโมกข์ ของ อ.วศิน อินทสระ เสียงอ่านโดย ยุวดี อึ๊งศรีวงษ์

๖.  MP3 ชวนม่วนชื่น ของพระอาจารย์พรหมวังโส เสียงโดย พระกฤช นิมมโล

๗.  MP3 รวมรสบทธรรม รวมเสียงอ่านพระสูตรและเรื่องธรรมะชั้นครูมากมาย
   

ธรรมบรรณาการประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๓
เจริญในธรรมตลอดเทศกาลเข้าพรรษา
และอำลาช่วงปลายฝนต้นหนาว

๑. หนังสือ พระคิริมานนทสูตร

๒. หนังสือ ทางสายเอก ของ อ.ดร.สนอง วรอุไร

๓. หนังสือ หลักชาวพุทธและหลักชีวิตหลักชาวพุทธ
   ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) และพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

๔. MP3 รวมพระธรรมเทศนา หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาละวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

๕. MP3 รวมพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ตลอดปี ๒๕๕๒
    ศูนย์ศึกษาและปฏิบัติธรรม สวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

๖. MP3 ปฏิบัติธรรมเบื้องต้น ๑ ของ อ.สุภีร์ ทุมทอง

๗. MP3 เสียงอ่านหนังสือ ต.ต.ต. เตรียมตัวตาย ของพระอาจารย์อินทร์ถวาย
   สันตุสฺสโก วัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี
   เสียงอ่านโดย มทิรา หาญทรงคามิน

๘. vcd รวมบรรยากาศงานแสตงธรรม ครั้งที่ ๑๗ ของชมรมกัลยาณธรรม

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๓
ร่วมใจภาวนาและศึกษาธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษา

๑. หนังสืออิทธิปาฏิหาริย์เทวดา : ทัศนะของพุทธศาสนาต่อเรื่องเหนือสามัญวิสัย
    ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) บริจาคโดย คุณเอกชัย ดีรุ่งโรจน์และครอบครัว

๒. หนังสือปัญญาญาณ ของ อ.สุภีร์ ทุมทอง

๓. หนังสือสิ่งที่ควรอธิษฐาน ของ อ.สุภีร์ ทุมทอง

๔. DVD เรื่อง ภาวนาเพื่อพัฒนา ของพระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ
    ร่มอารามธรรมสถาน คลอง ๑๐ หนองเสือ ปทุมธานี

๕. Audio - cd เริ่อง สุขกับงานเบิกบานกับชีวิต ของ ดร.สนอง วรอุไร

๖. MP3 เรื่อง พระสูตรศึกษา ๑ ของ อ.สุภีร์ ทุมทอง

๗. MP3 เสียงอ่านหนังสือประกอบเพลงของโจโฉ ชุดที่ ๑ และชุดที่ ๒
   

ธรรมบรรณาการประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๓
รวมพลังอธิษฐานจิตรับเทศกาลเข้าพรรษา
และน้อมกราบบูชาพระคุณแม่

๑. หนังสือเปลี่ยนใจ ของพระไพศาล วิสาโล วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

๒. หนังสือลงทุนข้ามชาติ ของ อ.ดร.สนอง วรอุไร

๓. หนังสือกฏแห่งธรรม ของ อ.สุภีร์ ทุมทอง

๔. MP3 รวมพระธรรมเทศนาหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

๕. MP3 วิปัสสนาเบื้องต้น ๔ ของ อ.สุภีร์ ทุมทอง

๖. MP3 เสียงอ่านหนังสือมักกะลีผล ของ อ.สุทัสสา อ่อนค้อม

๗. DVD เรื่อง ความรู้สึกตัว ของ อ.กำพล ทองบุญนุ่ม
    

ธรรมบรรณาการประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๓
น้อมสักการะแด่พระสุปฏิปันโนและคุณครูบาอาจารย์
รับเทศกาลเข้าพรรษา

๑. หนังสืออริยสาวิกา (ประวัติแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ)
บริจาคโดย คุณพรทิพย์ จงเร่งเพียร และครอบครัว

๒. หนังสือการประเมินตนเอง ของ อ.ดร.สนอง วรอุไร

๓. MP3 รวมพระธรรมเทศนาชุด มรดกธรรม ของพระเดชพระคุณ พระโพธิญาณเถร
(หลวงพ่อชา สุภัทโท) วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

๔. MP3 รวมพระธรรมเทศนา ชุด ความรู้สึกตัว
ของ หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

๕. VCD เรื่อง ความอดกลั้นอดทนเป็นธรรมอันประเสริฐ
ของ พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก วัดป่าสุนันทวนาราม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

๖. MP3 ชุด จิตตภาวนา ๒ ของ อ.สุภีร์ ทุมทอง

๗. MP3 รวมพระธรรมเทศนา ชุดที่ ๑ ของหลวงปู่พุทธะอิสระ
วัดอ้อน้อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
    ธรรมบรรณาการประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๓
ร่วมอนุโมทนางานแสดงธรรมเป็นธรรมทานครั้งที่ ๑๖ ของชมรมกัลยาณธรรม

๑.  หนังสือสวดมนต์แปล ทำวัตรเช้า-เย็น
   
บริจาคโดยโครงการแสงธรรมวันอาทิตย์
    ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
( ศูนย์ )

๒.  หนังสือ ผู้ดู ผู้เป็น ของ หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
    วัดป่าสุคะโต . แก้งคร้อ . ชัยภูมิ

๓.  หนังสือมรรค ของ อาจารย์ สุภีร์ ทุมทอง

๔.  MP3 สวดมนต์แปลทำวัตรเช้า-เย็น
    
บริจาคโดย โครงการแสงธรรมวันอาทิตย์
     ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
( ศูนย์ )

๕.  MP3 ชุดเพชรน้ำหนึ่ง ของ หลวงปู่เณรคำ ฉัตติโก
     วัดป่าขันติธรรม . กันทรารมย์ . ศรีสะเกษ

๖.  MP3 พระสูตรแนวปฏิบัติ ของ อ.สุภีร์ ทุมทอง

๗.  MP3 เสียงอ่านบทความชุดกำลังใจแห่งชีวิต ของ พระไพศาล วิสาโล
  

ธรรมบรรณาการประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
ชาวพุทธที่แท้ พึงใช้สติ-ปัญญาพิจารณา ในการดำเนินชีวิต

๑.  หนังสือ ที่พึ่งอันเกษม ของ พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา
    อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

๒.  หนังสือ ทางสายเอก ของ ดร.สนอง วรอุไร

๓.  MP3 เสียงอ่าน พระอานนท์เงาพระพุทธองค์ ของ พันเอกพิเศษทองคำ ศรีโยธิน
    เสียงอ่านโดย พันโทธนกร เฟื่องฟุ้ง

๔.  MP3 เผชิญความตายด้วยใจสงบ ของ พระไพศาล วิสาโล วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

๕.  MP3 รวมธรรมชุดที่ ๑๔ ของ หลวงปู่พุทธะอิสระ วัดอ้อน้อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

๖.  DVD เจริญสติในชีวิตประจำวัน ของ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
    ศูนย์ศึกษาและปฏิบัติธรรมสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

๗.  MP3 เส้นทางอริยะ ของ อ.สุภีร์ ทุมทอง

๘.  VCD รวมบรรยากาศงานแสดงธรรมครั้งที่ ๑๕ ของ ชมรมกัลยาณธรรม

๙.  Audio-CD กระจกส่องกรรมฐาน ของ ดร.สนอง วรอุไร
  

ธรรมบรรณาการประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๓
การให้ธรรมะเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง

๑. หนังสือ พระกรรมฐานกลางกรุง (เจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตย์)

๒. หนังสือ อิสรภาพที่กลางใจ (พระไพศาล วิสาโล)

๓. หนังสือ สัมมาสมาธิ ลมหายใจแห่งการตื่นรู้ (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี)

๔. MP3 หนทางชีวิตใครกำหนด ( พระกิตติวุฒโฑ ภิกขุ )

๕. MP3 รวมพระธรรมเทศนา แผ่นที่ ๓๑ (หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช)

๖. MP3 เดินทวนกระแส-ธรรมยาตรา ครั้งที่ ๑๐ (พระไพศาล วิสาโล)

๗. MP3 ปฏิจจสมุปบาท (อุบาสิการัญจวน อินทรกำแหง)

๘. CD อุบายทำให้จิตสงบ (ดร.สนอง วรอุไร)

๙. MP3 สารธรรมจากพระสุตตันตปิฎก ๑-๒ (อ.สุภีร์ ทุมทอง)
  

ธรรมบรรณาการ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๒
อำลา อาลัย ผ่านไป ปีเก่าพวกเรา ยิ้มสู้ไว้ ปีใหม่กำลังจะมา

๑.  หนังสือ อัญมณีแห่งไพรสณฑ์ ( ประวัติพระอาจารย์ทองรัตน์ กันตสีโล )

๒.  หนังสือ โชคดีที่เข้ารอบสุดท้าย โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์
     อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

๓.  หนังสือ หลักชีวิต หลักชาวพุทธ โดย พระพรหมคุณาภรณ์ ( ป . อ . ปยุตโต )
     และพระไพศาล วิสาโล วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ

๔.  หนังสือ ธรรมะจากวัดหนองป่าพง ของ หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธัมโม
     บริจาคโดยวัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี

๕.  MP3 เสียงอ่านหนังสือหลวงตา ( ปฏิปทา หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน )
     ให้เสียงโดยคุณโจโฉ

๖.  MP3 พระธรรมเทศนา ชุดเป็นมิตรกับตัวเอง โดย พระไพศาล วิสาโล

๗.  MP3 เสียงอ่านหนังสือดีๆ โดย วัดป่าดอยแสงธรรม
     (บริจาคโดยโครงการแสงธรรมวันอาทิตย์ ยุวพุทธฯ ศูนย์ ๑)

๘.  MP3 ธรรมบรรยาย ชุด วิปัสสนาเบื้องต้น ๒ โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

๙.  MP3 รวมธรรม หลวงปู่พุทธะอิสระ ชุดที่ ๑๓ บริจาคโดยครอบครัว โพธิ์นทีไท

๑๐.  MP3 เสียงอ่านหนังสือ บันทึกสนทนาธรรม “ตามรอยพ่อ”
     เสียงจริงของดร.สนอง วรอุไรและทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์

๑๑.  MP3 เพลงประวัติ หลวงปู่มั่น โดย คณะศิลปินแห่งชาติ เพลินพรหมแดน
    

ธรรมบรรณาการประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๒
รับวันปวารณาออกพรรษาและวันปิยมหาราช

๑. หนังสือ ๒๖ โอวาทธรรม ๒๖ ปีวันละสังขาร หลวงปู่ขาว อนาลโย

          << คลิกอ่าน

๒. หนังสือ อีคิวกับผู้สูงอายุ ของ ดร . สนอง วรอุไร
          
          << คลิกอ่าน

๓. DVD เคล็ดลับดับทุกข์ ของหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
     วัดมเหยงคณ์ ต . หันตรา อ . พระนครศรีอยุธยา จ . พระนครศรีอยุธยา

           คลิกชม vdo

๔. MP3 พระป่า ... พระธรรมดา สัมภาษณ์พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
     เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จ . ชัยภูมิ ( โดยสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 Mhz )

           คลิกฟังเสียง

๕. MP3 มงคลชีวิต ๓๘ ประการ ( ขุดที่ ๘. ๒ แผ่นจบ )
     ของพระธรรมธีรราชมหามุนี ( ท่านเจ้าคุณโชดก )

           คลิกฟังเสียง

๖. MP3 เสียงอ่านหนังสือทางแห่งความดี ของ อ . วศิน อินทสระ
     บริจาคโดยคุณสินีนาฏ ประเสริฐภักดี

           คลิกฟังเสียง

๗. MP3 นิสสยะ ชุดที่ ๒ ของ อ . สุภีร์ ทุมทอง

           คลิกฟังเสียง

๘. VCD ( คาราโอเกะ ) พระปริตธรรม ( สวดแบบมคธ )

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๒

๑. หนังสือ แนวทางวิปัสสนา-กัมมัฏฐาน ของ ท่านพ่อลี
   ( พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ วัดอโศการาม อ.ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ)

         << คลิกอ่าน

๒. หนังสือ ธรรมะมงคล ของพระอาจารย์กัณหา สุขกาโม วัดแพร่ธรรมาราม ต.เด่นชัย จ.แพร่
   บริจาคโดย คณะศิษย์วัดแพร่ธรรมาราม

         << คลิกอ่าน

๓. MP3 รวมพระธรรมเทศนาท่านพ่อล

         คลิกฟังเสียง

๔. MP3 พระอาจารย์ มานพ อุปสโม แนะนำการปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน ๔
   ณ หอประชุมพุทธคยา เรือนธรรม บริจาคโดย พญ. ปารมิตา มารศรี

         คลิกฟังเสียง

๕. MP3 ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๒๙

        คลิกฟังเสียง

๖. MP3 นิสสยะ ชุดที่ ๑ ของ อ.สุภีร์ ทุมทอง

         คลิกฟังเสียง

๗. MP3 รวมธรรมบรรยาย ชุดที่ ๒๒ ของ ดร. สนอง วรอุไร

         คลิกฟังเสียง

๘. VCD รวมบรรยากาศงานแสดงธรรมครั้งที่ ๑๔ (ล่าสุด) ของชมรมกัลยาณธรรม

         คลิกชม vdo

  


ธรรมบรรณาการประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๒
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

๑. หนังสือ อริยสัจ ของ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
   บริจาคโดย บจก. ขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ์

          หนังสืออริยสัจ ของ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช << คลิกอ่าน

๒. หนังสือ กฎเกณฑ์กรรม ของ อ.สุภีร์ ทุมทอง

          หนังสือกฎเกณฑ์กรรม ของ อ.สุภีร์ ทุมทอง << คลิกอ่าน

 

๓. MP3 ก่อนจะเป็นหนังสืออริยสัจ ของ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
           คลิกฟังเสียง

๔. MP3 ธรรมะสำหรับเด็กและเยาวชน ของ หลวงปู่พุทธะอิสระ
           คลิกฟังเสียง

๕. MP3 วิปัสสนาเบื้องต้น ของ อ.สุภีร์ ทุมทอง
           คลิกฟังเสียง

๖. MP3 เสียงอ่านหนังสือโลกทิพย์ ของ อ.พร รัตนสุวรรณ
   ให้เสียงโดย อ.สวัสดิ์ อมรสิทธิ์
           คลิกฟังเสียง

๗. VCD สวดมนต์หมู่สรภัญญะ ของ นักเรียนโรงเรียนวัดบางตลาด

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๒
รับขวัญเทศกาลเข้าพรรษา

 

๑. หนังสือ วิธีสร้างบุญบารมี , พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
    บริจาคโดย คุณ ศิริพร ลือชาไพศาล และคณะ
        หนังสือ วิธีสร้างบุญบารมี , พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

๒. หนังสือสวดมนต์ พระปริตรธรรม แปลโดย พระคันธสารภิวงศ์
    บริจาคโดย คุณ พานิช เสรีวงศ์ และคณะ
        หนังสือสวดมนต์ พระปริตรธรรม แปลโดย พระคันธสารภิวงศ์

๓. MP3 ชุด พระสูตรแนวปฏิบัติ (๓ แผ่นจบ) ของอ.สุภีร์ ทุมทอง
        MP3 ชุด พระสูตรแนวปฏิบัติ  ของอ.สุภีร์ ทุมทอง MP3 ชุด พระสูตรแนวปฏิบัติ  ของอ.สุภีร์ ทุมทอง MP3 ชุด พระสูตรแนวปฏิบัติ  ของอ.สุภีร์ ทุมทอง

๔. MP3 พึ่งธรรม นำทาง ของ อ.กำพล ทองบุญนุ่ม
    บริจาคโดย คุณ สินีนาฏ ประเสริฐภักดี ชมรมเพื่อนคุณธรรม
         MP3 พึ่งธรรม นำทาง ของ อ.กำพล ทองบุญนุ่ม คลิกฟังเสียง

๕. VCD พรหมวิหารธรรม ธรรมะแห่งความเป็นสากล
    ของ พล.อ.ต.นพ. บุญเลิศ จุลเกียรติ
        VCD พรหมวิหารธรรม ธรรมะแห่งความเป็นสากล คลิกชม vdo

ธรรมบรรณาการประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๒

๑. หนังสือประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
    น้อมบูชา เนื่องในวันครบรอบ ๖๐ ปี วันละสังขารของท่าน (๑๑ พ.ย. ๕๒)
     คลิกอ่าน หนังสือประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต << คลิกอ่าน

๒. หนังสือรักแท้ คือกรุณา ของท่าน ว. วชิรเมธี
    บริจาค ๗๐๐ เล่ม โดย คุณอุดม ทยานานุภัทร และคณะ
     หนังสือรักแท้ คือกรุณา ของท่าน ว. วชิรเมธี

๓. MP3 รวมธรรมเทศนาหลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) จ.มุกดาหาร
     คลิกฟังเสียง รวมธรรมเทศนาหลวงปู่หล้า เขมปัตโต  คลิกฟังเสียง

๔. MP3 รวมธรรมบรรยาย ชุดที่ ๒๑ อ. ดร. สนอง วรอุไร
     คลิกฟังเสียง ดร. สนอง วรอุไร  คลิกฟังเสียง

๕. MP3 ตอบปัญหาธรรมของมูลนิธิแนบมหานีรานนท์
   โดย อ.วรรณสิทธิ์ ไวทยะเสวี และ อ. นิยม ฤทธิ์เสือ
     คลิกฟังเสียง ตอบปัญหาธรรมของมูลนิธิแนบมหานีรานนท์   คลิกฟังเสียง

๖. MP3 ธรรมปฏิบัติ ชุดที่ ๑๓-๑๔ ของพระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต
   วัดป่าภูไม้ฮาว จ. มุกดาหาร บริจาค ๔๐๐ แผ่น โดย คุณวาณี พราวศรี และคณะ
     คลิกฟังเสียง พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต  คลิกฟังเสียง

๗. VCD รวมบรรยากาศงานแสดงธรรมครั้งที่ ๑๓ ของชมรมกัลยาณธรรม
     คลิกชม vdo งานแสดงธรรมครั้งที่ ๑๓ ของชมรมกัลยาณธรรม  คลิกชม vdo

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๒
ถวายเป็นพุทธบูชาเืดือนแห่งวันวิสาขบูชา

๑. หนังสือ สนทนาภาษาธรรม เล่ม ๑
     คลิกอ่านหนังสือ << คลิกอ่าน

๒. MP3 รวมพระธรรมเทศนา ชุดที่ ๑๑  ของหลวงปู่พุทธะอิสระ
      คลิกฟังเสียง  

๓. MP3 ตามรอยธรรม หลวงปู่ ดู่ พรหมปัญโญ วัดสะแก อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
     ให้เสียงโดย พ.ท.ธนกร เฟื่องฟุ้ง
     คลิกฟังเสียง  

๔. MP3 เวลาเหลือน้อย ของ อาจารย์บูรพา ผดุงไทย
     ให้เสียงโดย มทิรา หาญทรงคามิน
      คลิกฟังเสียง  

๕. MP3 พระรัตนตรัย และ พุทธชัยมงคลคาถา เสียงอาจารย์วศิน อินทสระ
     บริจาคโดย คุณสินีนาฏ ประเสริฐภักดี (ชมรมเพื่อคุณธรรม)
      คลิกฟังเสียง  

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๒
ดับร้อน ผ่อนทุกข์ สุขด้วยธรรม

๑. หนังสือ หนึ่งในร้อย ของท่าน ว. วชิรเมธี
      อภินันทนาการจาก บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)
      << คลิกดูภาพขยาย

๒. MP3 ตามรอยพระยุคลบาทด้วยทศพิธราชธรรม   เสียงของท่านพุทธทาส ภิกขุ
      คลิกฟังเสียง  

๓. MP3 พุทธธรรมภาคปฏิบัติ ของ อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
     คลิกฟังเสียง  

๔. MP3 เสียงอ่าน พระเวสสันดร มหาบุรุษแห่งหิมพานต์
     บทประพันธ์ของ ดร.บรรจบ บรรณรุจิ
      คลิกฟังเสียง  

๕. VCD อรหันต์พลิกฝ่ามือ (สองแผ่นจบ) ของอาจารย์ วรากร ไรวา
        (แผ่น๑) (แผ่น๒)

  

ธรรมบรรณาการประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๒
ต้อนรับงานบรรยายธรรม ครั้งที่ ๑๓

๑. หนังสือ สุขทุกข์อยู่ที่ใจ ของ พระอุดมญาณโมลี
           << คลิกดูภาพขยาย
          ( มีเพียง ๗๔๐ เล่ม )
          บริจาคโดย คุณอุดม ทยานานุภัทร์ และคณะ

๒. หนังสือ มหัศจรรย์แห่งจิต ของ ดร.สนอง วรอุไร
           คลิกอ่านหนังสือ

๓. MP3 ชุด แนวทางปฏิบัติธรรม ๑, ๒ ของอาจารย์ สุภีร์ ทุมทอง
          คลิกฟังเสียง  คลิกฟังเสียง << คลิกฟังเสียง

๔. MP3 รวมธรรม ขุดที่ ๙ ของ หลวงปู่พุทธะอิสระ
          คลิกฟังเสียง

๕. VCD เรื่อง ปัญญาบารมี
     น้อมบูชาอาจริยคุณ ท่านพระอาจารย์ ทูล ขิปปปัญโญ
     วัดป่าบ้านค้อ จ.อุดรธานี
          คลิกชม vcd

๖. CD เสียงอ่านหนังสือ พิมพวดี
    
ให้เสียงโดย พท.ธนกร เฟื่องฟุ้ง และ มทิรา หาญทรงคามิน
          คลิกฟังเสียง
   

ธรรมบรรณาการประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
น้อมถวายเป็นพุทธบูชาวันมาฆบูชา

๑.  หนังสือ ศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐ ของ พระมหาทองมั่น สุทฺจิตโต
          
บริจาคโดย คุณศิรประภา วราวิทย์
          
<< คลิกดูภาพขยาย
  เนื่องจากหนังสือมีจำกัด หากเล่มนี้หมด จะแจกหนังสือ การใช้ชีวิตที่คุ้มค่า ของ ดร.สนอง แทน

๒.  หนังสือ ชีวิตเสรี หรือ หนังสือ สิ่งที่ดีที่สุด ( เล่มใดเล่มหนึ่ง )
           ของ พระอาจารย์ ยุทธนา เตชปัญโญ
          คลิกอ่านหนังสือ  

๓.  MP3 สาระธรรมจากพระสุตตันปิฎก ของ อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
          คลิกฟังเสียง
<< คลิกฟังเสียง

๔.  MP3 ชุด อบรมวิถีจิตทองผาภูมิ ( ๕ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ) ของ หลวงปู่พุทธะอิสระ
          คลิกฟังเสียง    คลิกฟังเสียง

๕.  MP3 โอวาทปาฏิโมกข์ ของ อาจารย์วสิน อินทสระ      
           บริจาคโดย คุณ สินีนาฏ ประเสริฐภักดี
           คลิกฟังเสียง

๖.  Audio CD วิธีทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น ( ๒ แผ่น ) อ่านโดย .ท. ธนากร เฟื่องฟุ้ง
          คลิกฟังเสียง    คลิกฟังเสียง

  

ธรรมบรรณาการประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๒
รับขวัญศักราชใหม่ด้วยหัวใจเปี่ยมธรรม
ขอน้อมถวายธรรมทานเพื่อเป็นพุทธบูชา

๑.  หนังสือ ชีวิตนี้เพื่อสิ่งใด ของหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี สำนักปฏิบัติกรรมฐาน วัดมเหยงคณ์
     www.mahaeyong.org บริจาคโดย นพ.ศิริวัฒน์ – พญ. ลิยิน โสธรวิทย์
               คลิกอ่านหนังสือ คลิกที่รูปดูภาพขยาย

๒.  หนังสือ กลยุทธ์รักษาจิต ของ หลวงพ่อ สุรศักดิ์ เขมรังสี
               คลิกอ่านหนังสือ

๓.  MP3 ชุดเสียงอ่านหนังสือประกอบเพลง จากโจโฉ (๒ แผ่นจบ)
               คลิกดูภาพขยาย  คลิกดูภาพขยาย

๔.  MP3 ชุดรวมธรรม ชุดที่ ๘ ของหลวงปู่พุทธะอิสระ วัดอ้อน้อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
      บริจาคโดย ครอบครัวโพธิ์นทีไท
               คลิกฟังเสียง

๕.  MP3 ชุด ปรมัตถภาวนา ของหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
               คลิกฟังเสียง

๖.  VCD ทไวไลท์โชว์ ตอน : สัมภาษณ์ ดร.สนอง วรอุไร
               คลิกชม clip vdo

๗.  MP3 ธรรมนิยายเรื่อง ความหลงในสงสาร บริจาคโดย คุณเศรษฐสิทธิ์ ตันทอง และคณะเพื่อนใจบุญ
               คลิกดูภาพขยาย
   

ธรรมบรรณาการประจำเดือน ธันวาคม
นอบน้อมถวายเป็นพุทธบูชา อำลาปี ๒๕๕๑

๑. หนังสือแนวทางปฏิบัติธรรม เล่ม ๒
                          
      ของ อ.สุภีร์ ทุมทอง ( www.ajsupee.com )

๒. หนังสือสวดมนต์ แบบสวนโมกข์
               
      บริจาคโดย ส.ต.ท. รังสรรค์ ปิยะกุล อุทิศให้ นายก มล ปิยะกุล
     คุณ วิภาพร คำทุม อุทิศให้ คุณ บุญถม คำทุม

๓. MP3 หลักการภาวนา ของ อ.สุภีร์ ทุมทอง
               

๔. MP3 เสียงอ่านเรื่อง พระอานนท์พุทธอนุชา
               
      บริจาคโดย ครอบครัว จงเร่งเพียร

๕. MP3 รวมธรรม หลวงปู่พุทธะอิสระ ชุดที่ ๗
               
      บริจาคโดย ครอบครัว โพธิ์นทีไท

๖. MP3 รวมบรรยายชุดทางสายเอก ของ ดร. สนอง วรอุไร
               

๗. MP3 รวมบรรยายของ พล.อ.ต..นพ. บุญเลิศ จุลเกียรติ
               

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๑
ธรรมบรรณาการจากใจในเดือนแห่งงานแสดงธรรม

๑.หนังสือพระคิริมานนทสูตร จาก ชมรมกัลยาณธรรม
               คลิกอ่านหนังสือ

๒.หนังสือการปฏิบัติคือบทพิสูจน์ ของ ดร.สนอง วรอุไร
               คลิกอ่านหนังสือ

๓.vcd ชุด โพชฌงค์ ๗ ของพระมหาวิบูลย์ พุทธญาโณ จากงานแสดงธรรมของชมรมกัลยาณธรรม
               คลิกชมวีดีโอ

๔.mp3 ชุด จิตตภาวนา ของ อ.สุภีร์ ทุมทอง
               คลิกฟังเสียง

๕.mp3 รวมธรรมชุดที่ ๖ ของหลวงปู่พุทธะอิสระ บริจาคโดย ครอบครัวโพธิ์นทีไท
               คลิกฟังเสียง

๖.cd ชุด ท่านมองพระพุทธศาสนาเหลี่ยมไหน ของหลวงปู่วัย จัตตาลโย

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๑
น้อมถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลออกพรรษา

๑. หนังสือมหาสติปัฏฐานสูตร ของ อ.สุภีร์ ทุมทอง
                 

๒. หนังสือแนวทางปฏิบัตธรรม ของ อ.สุภีร์ ทุมทอง (หนังสือหมด)
    ผู้ที่ขอหลังวันที่ ๑๕ ต.ค. จะได้รับหนังสือที่พึ่งอันเกษม ของหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี แทน
               

๓. MP3 รวมธรรมชุดที่ ๕ ของหลวงปู่พุทธะอิสระ วัดอ้อน้อย จ.นครปฐม
     บริจาคโดย คุณวิชัย โพธิ์นทีไท และครอบครัว
               

๔. MP3 รวมพระธรรมเทศนา ของ หลวงปู่เณรคำ ฉัตติโก วัดป่าขันติธรรม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
                 

๕. MP3 รวมพระธรรมเทศนา ของพระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตโต วัดป่าบุญญาวาทย์ จ.ชลบุรี
                 

๖. MP3 เรื่อง ปริยัติเพื่อการปฏิบัติ ของ อ.วรรณสิทธิ ไวทยะเสวี

                 

   

ธรรมบรรณาการประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๑
อานิสงส์ ทานที่ยิ่งใหญ่เพื่อความปลอดภัยแห่งแผ่นดิน

๑.  หนังสือ ทางพ้นทุกข์ ของเด็กน้อยในแดนธรรม น้อมมอบให้จากใจกัลยาณธรรม
              พิมพ์ครั้งที่ ๓

๒.  MP3 รวมพระธรรมเทศนาของพระธรรมสิงหบูรจารย์หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
    น้อมถวายเป็นอาจริยบูชา เนื่องในวันครบรอบวันเกิด ๘๐ พรรษา
    โดยครอบครัว 'วงษ์ศานนท'์ และ 'ตันอริยกุล'  จำนวน ๑๓๒๐ แผ่น
             คลิกฟังเสียง  <<< คลิกฟังเสียง

๓.  MP3 รวมธรรม ชุดที่ ๔ ของหลวงปู่พุทธะอิสระ วัดอ้อน้อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
             คลิกฟังเสียง  <<<

๔.  CD ชุดเสียงอ่านหนังสือพุทธวัจน์ : ธรรมะจากพระโอษฐ์ ผลงานของห้องบันทึกเสียงกัลยาณธรรม (๒ แผ่นจบ)
             คลิกฟังเสียง แผ่น1 <<<

             คลิกฟังเสียง แผ่น2 <<<

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๑
น้อมบังคมบรมบาทเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี

๑.หนังสือปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน ของเขมรังสี ภิกขุ วัดมเหยงคณ์
    อ่าน

๒.หนังสืออีคิวกับผู้สูงอายุ ของ ดร.สนอง วรอุไร
    อ่าน

๓.mp3 ชุดรวมธรรม ๓ ของ หลวงปู่พุทธะอิสระ บริจาคโดยครอบครัว โพธิ์นทีไท    

๔.mp3 ชุด ลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล บริจาคโดย คุณพรทิพย์ จงเร่งเพียร    

๕.mp3 เรื่อง อานุภาพพลังจิต ของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา    คลิกฟังเสียง  

๖.vcd เรื่อง ทวนกระแสโลก ของ ดร.สนอง วรอุไร (๒ แผ่น)   คลิกชม แผ่นที่ 1   คลิกชม แผ่นที่ 2

  

ธรรมบรรณาการประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๑
ยืนหยัดเชื่อมั่นในสิ่งดีงามอันเป็นที่พึ่งที่แท้จริง

๑. หนังสือใต้ร่มโพธิญาณ ของพระโพธิญาณเถร(หลวงปู่ชา สุภัทโท)
๒. mp3 ชุด ๙๐ ปี ชาตกาล ของพระโพธิญาณเถร
       
ทั้ง ๒ รายการบริจาคโดย คุณพรทิพย์ จงเร่งเพียร

๓. หนังสือเริ่มต้นภาวนา ของ อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
      อ่าน

ได้รับอนุเคราะห์จัดพิมพ์โดย บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัด มหาชน

๔. mp3 ชุดเสียงอ่านหนังสือทางพ้นทุกข์ ของท่านเด็กน้อยในแดนธรรม
    ฉบับปรับปรุงสมบูรณ์แบบจากชมรมกัลยาณธรรม
   

๕. mp3 ชุด รวมธรรม ชุดที่ ๑ ของหลวงปู่พุทธะอิสระ วัดอ้อน้อย จ.นครปฐม
     

บริจาคโดย คุณวิชัย โพธิ์นทีไท และครอบครัว

  

ธรรมบรรณาการประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๑
ตั้งสติรับทุกสถานการณ์

๑.  หนังสือเตือนสติผู้ปฏิบัติธรรม ของพระธรรมธีรราชมหามุนี (เจ้าคุณโชดก ปธ.๙)
    คลิกอ่านหนังสือ

๒.  หนังสือชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณค่า ของอาจารย์ดร.สนอง วรอุไร
    คลิกอ่านหนังสือ

๓.  MP3 อบรมวิถีจิตวันมาฆบูชา หลวงปู่พุทธะอิสระวัดอ้อน้อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
      

๔.  MP3 เสียงอ่าน แด่เธอผู้มาใหม่...วิถีแห่งความรู้แจ้ง    พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช
      
      อุทิศกุศลให้ น.ส.ชญาดา คงสวัสดิ์ศักดิ์

๕.  CD เสียงอ่านคำสอนของพ่อ ให้เสียงโดย พระกฤช นิมฺมโล
      

๖.  MP3 รวมพระธรรมเทศนา หลวงปู่เหรียญวรลาโภ ชุดการสำรวมจิต

๗.  MP3 พุทธประวัติ รจนาโดยภิกษุสีลาจาระ แปลและเรียบเรียงโดย : พุทธทาสภิกขุ

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๑
รับวสันตฤดู

๑.หนังสือธรรมะภาคปฏิบัติ ของท่านอาจารย์.ดร.สนอง วรอุไร ใหม่ล่าสุดจากชมรมกัลยาณธรรม
   คลิกอ่านหนังสือ ธรรมะภาคปฏิบัติ

๒.หนังสือจิตตภาวนา ของพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
   คลิกอ่านหนังสือ จิตตภาวนา

๓.mp3เรื่องการปฏิบัติธรรม ของ อุบาสิกาอาจารย์รัญจวน อินทรกำแหง
   

๔.mp3เรื่องคิริมานนทสูตร ได้รับบริจาคจากชมรมเพื่อนคุณธรรม
   

๕.mp3สัมภาษณ์ดร.สนอง วรอุไร จากสถานีวิทยุสังฆทานธรรม
   

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๑
ดับร้อนด้วยธรรมฉ่ำเย็น

 ๑. หนังสือดอกไม้แห่งแผ่นดิน ของหลวงปู่พุทธะอิสระ
   คลิกอ่าน หนังสือดอกไม้แห่งแผ่นดิน

๒. หนังสือพลังจิตเพื่อสุขภาพ ของอาจารยดร.สนอง วรอุไร   
   คลิกอ่าน พลังจิตเพื่อสุขภาพ

๓. cdเสียงอ่านหนังสือสันติวรบท ของธัมมวิตโก ภิกขุ วัดเทพศิรินทราวาส
    ดูรูปขยาย

๔. mp3 ดอกไม้แห่งแผ่นดิน ของหลวงปู่พุทธะอิสระ
    อภินันทนาการจากชมรม ๘๐พรรษา ธรรมะอิสระ
    ดูรูปขยาย

๕. mp3 เสียงอ่านหนังสือหลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด ของอาจารย์วศิน อินทสระ
    อ่านโดยอริยาภรณ์ สิทธิธรรมพิชัย
   

๖. cd rom พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน (ใช้อ่านในคอมพิวเตอร์เท่านั้น)
    ได้รับบริจาคจากวัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
    ดูรูปขยาย

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๑
ร่วมอนุโมทนาในงานแสดงธรรมของชมรมกัลยาณธรรม

1.หนังสือ เพื่อความสุขใจ ของอาจารย์วศิน อินทสระ
     คลิกดูภาพขยาย    บริจาคโดยโครงการแสงธรรมวันอาทิตย์ มูลนิธิดวงแก้วฯ

2.หนังสือ ณ มรณา ของดังตฤณ   คลิกดูภาพขยาย   3.หนังสือ แด่เธอ..ผู้มาใหม่ ของสันตินันท์  

4.หนังสือ สติธรรม 2551 ของหลวงปู่พุทธอิสระ คลิกเพื่ออ่าน    5.vcdเรื่อง ร้องขอชีวิต

6.mp3 สอนปฏิบัติธรรม ของอาจารย์ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน

7.mp3 ชมรมคนรู้ใจ แผ่นที่ 6

8.mp3 ชุด ไม่เอาน่าอย่าซีเรียส แผ่นที่ 2(จากสังฆทานธรรม)

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
น้อมรับศิริมงคลรำลึกวันมาฆบูชา

1. หนังสือ ความสงบอยู่ตรงไหน โดย พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)
    อภินันทนาการจาก รศ. ดร.บัญชา ขวัญยืน (หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน)
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
    (ขออภัยด้วยมีเพียง 200 เล่ม หมดแล้ว!)

2. หนังสือ คนดีที่โลกต้องการ ของ ท่านอาจารย์ดร.สนอง วรอุไร  คลิก อ่านหนังสือ คนดีที่โลกต้องการ

3. หนังสือ ใจสงบ จิตนิ่ง ของท่านกระจกหกด้าน อภินันทนาการจาก ก้อนเมฆแอนด์กันย์กรุ๊ป คลิก อ่านหนังสือ ใจสงบ จิตนิ่ง

4. mp3 เพลงแหล่ประวัติหลวงปู่มั่น ขับร้องโดยคุณเพลิน พรหมแดน

5. mp3 ชุดของฝากจากแดนธรรม ชุดที่1 ของพระอาจารย์ประดิษฐ์ จิตตสังวโร

6. mp3 ชุดชมรมคนรู้ใจ แผ่นที่ 5

7. mp3 ชุดไม่เอาน่าอย่าซีเรียส แผ่นที่ 1

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๑
ปัญญาทานบารมีสู่ขวัญวันปีใหม่แด่ชาวไทยทุกคน

๑. หนังสือ ดูรู้หนึ่งพรรษา ของ ศุภกิจโจ ภิกขุ อภินันทนาการจากชมรมกัลยาณธรรม

๒. หนังสือ พุทธอุทาน อภินันทนาการจากชมรมกัลยาณธรรม

๓. หนังสือ ความเห็นที่ถูก ของ พระราชภาวนาวิกรม (หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม)
วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานีอภินันทนาการจาก มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์

๔. หนังสือ ทุกข์เพราะคิดผิด ของ พระอาจารย์มิตสุโอะ คเวสโก
วัดป่าสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรีบริจาคโดย คุณอัจฉริยา ปราบอริพ่าย

๕. หนังสือ แผ่เมตตาให้ศัตรู ของ ปิยโสภณ วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก
บริจาคโดย กลุ่มโพธิสรณะ หนึ่งในเครือข่ายโครงการเติมใจให้กัน

๖. MP3 เสียงอ่านหนังสือ จิตคือพุทธะ และวิมุตติมรรค
เสียงอ่านโดยพระกฤช นิมฺมโล สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHZ

๗. MP3 เรื่อง การศึกษาเพื่อความเป็นคนที่สมบูรณ์
พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก (พระกฤช นิมฺมโล ผู้ให้เสียง)

๘. CD เรื่อง โพชฌงค์ บริจาคโดยโครงการแสงธรรมวันอาทิตย์
ยุวพุทธิกาสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

๙. CD สนทนาธรรมกับหลวงปู่ดูลย์ อตุโล (เสียงจริงของท่าน)
บรรณาการจากชมรมกัลยาณธรรม

๑๐. MP3 เรื่อง หนทางชีวิตใครกำหนด ของ กิตฺติวุฑฺโฒ ภิกขุ
มูลนิธิอภิธรรมมหาธาตุวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์บรรณาการจากชมรมกัลยาณธรรม

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๐
ส่งท้ายพุทธศักราช ๒๕๕๐ ด้วยแสงสว่างแห่งปัญญา
..

1.  หนังสือการพัฒนาศักยภาพในวัยศึกษา ของอาจารย์ดร.สนอง วรอุไร

2.  หนังสือทางพ้นทุกข์ ของ อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง  

3.  MP3 ธรรมบรรณาการ “ ก่อนนับหนึ่ง ” สัมภาษณ์อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวัฒนา
    จากรายการธรรมะจัดสรร อภินันทการการจากชมรมเพื่อนคุณธรรม

4.  MP3 สัมภาษณ์ประวัติท่านอาจารย์วศิน อินทสระ โดยพระอาจารย์กฤช นิมมโล
    สถานีวิทยุสังฆทานธรรม อภินันทการการจากชมรมเพื่อนคุณธรรม

5.  MP3 ชุดแนวทางการปฏิบัติธรรม (2แผ่นจบ) ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
   จากการสอนปฏิบัติธรรม ที่วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย

6.  MP3 รวมพระธรรมเทศนา ชุด ๒ พระธรรมธีรราชมหามุณี
    เผยแผ่โดยชมรมกัลยาณธรรม

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ต้อนรับเทศกาลทอดกฐินและงานแสดงธรรมของชมรม

1. หนังสือสนทนาภาษาธรรมเล่ม 3 ของท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร

2. mp3ชุด กฏแห่งกรรม-ธรรมะปฏิบัติ ของพระธรรมสิงหบูราจารย์ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี

3. mp3ชุด บทพิจารณาความตาย ของพระไพศาล วิสาโล วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ

4. mp3สัมภาษณ์พระอาจารย์กฤช นิมมโล และทีมงานสังฆทานธรรม
   สัมภาษณ์โดยคุณอริยาภรณ์ สิทธิธรรมพิชัย
     

ธรรมบรรณาการประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๐
ต้อนรับเทศกาลออกพรรษาและเทศกาลทอดกฐิน

1.หนังสือเด็กหญิงพิมพวดี ประสบการณ์ทางวิญญาณของนายแพทย์อาจินต์ บุญยเกตุ

2.VCDชุด คน ค้น ฅน ตอน ธรรมะจากคนพิการ สัมผัสชีวิตของอาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม  
   อภินันทนาการจากชมรมเพื่อนคุณธรรม

3.MP3ชุด ขยับกาย ใจรู้ทัน ของอาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม  
   อภินันทนาการจาก ชมรมเพื่อนคุณธรรม

4.MP3 ชุดพุทธพจน์จากพระโอษฐ์ จัดทำโดยคณะสงฆ์วัดนาป่าพง คลอง10 ลำลูกกา
   จัดทำถวายเป็นพุทธบูชาโดย ชมรมกัลยาณธรรม

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๐
ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงเข้าพรรษา

๑. หนังสือวิมุตติมรรค ของพระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชโช
    ชมรมกัลยาณธรรมมอบแด่ทุกท่านตามคำเรียกร้อง

๒. หนังสือธรรมะพระบูรพาจารย์ รวมคติธรรมปฏิบัติของครูบาอาจารย์สายวัดป่า
    อภินันทนาการจากมูลนิธิดวงแก้วในพระสังฆราชูปถัมภ์

๓. MP3 สัมภาษณ์ประวัติครูบาอาจารย์  ฟังประวัติท่านชยสาโรภิกขุ และท่านปสันโนภิกขุ
   เคยออกอากาศในรายการธรรมะจัดสรรทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรม
   คลื่น FM 89.25 MHZ (นำสัมภาษณ์โดยพระกฤช นิมฺมโล) กราบอนุโมทนาบุญไว้ ณ ที่นี้

๔. MP3 รวมพระธรรมเทศนา (หมวดกรรมฐาน) ของพระครูเกษมธรรมทัต(สุรศักดิ์ เขมรังสี)
    วัดมเหยงคณ์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
   

ธรรมบรรณาการ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๐
น้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

๑.หนังสืออธิษฐานบารมี ของท่านอาจารย์ดร.สนอง วรอุไร

๒.หนังสือสนทนาธรรม คติ-จตุคามรามเทพ ของพระพรมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

๓.mp3เสียงอ่านหนังสือทางเอก ของพระอาจารย์ปราโมช ปาโมชโช

๔.mp3รวมธรรมะจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ชุด รอยธรรม

๕. vcdชุดกัลยาณธรรมนำบุญ จากรายการชีวิตไม่สิ้นหวัง ออกอากาศทาง ช่อง 3 อสมท.

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๐
ร่วมอนุโมทนางานแสดงธรรมของชมรมกัลยาณธรรม

๑.  หนังสือ “ ผู้รู้ ” ของพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท)
    อภินันทนาการจาก มูลนิธิดวงแก้วในพระสังฆราชูปถัมภ์

๒.  หนังสือ “ วิธีสร้างบุญบารมี ”
ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
     อภินันทนาการจาก ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

๓.  MP3 เรื่อง “ พระมหากัสสปเถระ ” พระมหาสาวกผู้เลิศทางสันโดษ

๔.  MP3 “ ข้อควรรู้เกี่ยวกับการสวดมนต์ ” ของท่านเจ้าคุณพระธรรมวิสุทธิกวี (วัดโสมนัสฯ)

 

ธรรมบรรณาการ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๐ แด่ทุกท่านที่มุ่งปรารถนาสันติธรรม
น้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสันติภาพของโลก

 

๑.  หนังสือประวัติและหลักธรรมท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต(ธัมมวิตโก ภิกขุ)
     อภินันทนาการจากมูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆาชูปถัมภ์

๒. cd เรื่อง ภัยแห่งพระพุทธศาสนา ของพระพรหมคุณาภรณ์

๓. mp3 เรื่อง ชีวิตเสรี ของพระอาจารย์ยุทธนา เตชปัญโญ

 


ธรรมบรรณาการ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐

๑. หนังสือ “ นักโทษประหาร ” ของ อ.แสง จันทร์งาม  
โดยเมตตาจิตของครอบครัว ทยานานุภัทร์

๒. หนังสือ “ การปฏิบัติคือบทพิสูจน์ ” ของ ดร.สนอง วรอุไร   
จัดพิมพ์โดยชมรมกัลยาณธรรม                                

๓. MP3 รวมพระธรรมเทศนา ของพระอาจารย์มานพ อุปสโม  

จากวัดนายโรง ถ.จรัลสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ  อภินันทนาการจากชมรมกัลยาณธรรม

๔. MP3 หัวใจพุทธศาสนา ของหลวงพ่อชา สุภัทโท (พระโพธิญาณเถระ)

ธรรมบรรณาการจากมูลนิธิดวงแก้วฯ (โดยคุณพรทิพย์ จงเร่งเพียร)

ธรรมบรรณาการประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๐
รับเทศกาลปีใหม่ไทย

 

๑. หนังสือ เกิดมาทำไม ของท่านพุทธทาสภิกขุ อนุเคราะห์โดยมูลนิธิดวงแก้ว โดยความเมตตาของคุณพรทิพย์ จงเร่งเพียร

๒. หนังสือ รู้จักใจคือกำไรชีวิต ของพระอาจารย์มานพ อุปสโม อนุเคราะห์โดย บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

๓. MP3 เสียงอ่านหนังสือ สนทนาธรรมตามรอยพ่อ

 

 

ธรรมบรรณาการ ประจำเดือนมีนาคม น้อมถวายเป็นพุทธบูชาด้วยเศียรเกล้า

เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อความเป็นชาวพุทธ ที่รู้ ตื่น และเบิกบาน

หวังให้พระพุทธศาสนา เป็นทางรอดของมวลมนุษยชาติสืบไป

 

๑. หนังสือ ให้ทานเพื่ออะไร (จากชมรมกัลยาณธรรม)

๒ . หนังสือ หลวงปู่เล่าเรื่อง (ของ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

๓. หนังสือ ประวัติเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต (ธัมมวิตกโก ภิกขุ)

โดยความอนุเคราะห์ของ มูลนิธิดวงแก้วฯ (เมตตาจิตของคุณพรทิพย์ จงเร่งเพียร)

๔. VCD เรื่อง อภัยทาน ของพระศรีญาณโสภณ (วัดพระรามเก้าฯ)

๕. MP3 เรื่อง อานุภาพแห่งพลังจิต ของ อ.ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
    ฟัง อานุภาพแห่งพลังจิต ตอน1  ตอน 2  วิธีสอนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมนักเรียนประถมศึกษา


   


 

ธรรมบรรณาการ รับพุทธศักราช ๒๕๕๐ ธรรมสวัสดีปีกุน  

ร่วมเฉลิมฉลองที่ได้มีชีวิตผ่านไปอีก ๑ ปี และร่วมเตือนสติแห่งธรรม
“ วันเวลาล่วงผ่านไป บัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ ”

๑. หนังสือ หนังสือ คู่มือรักพ่อแม่จัดพิมพ์โดย ศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)
   โดยความอนุเคราะห์ประสานงานของ คุณสมถวิล ชูเกียรติวัฒนากุล

๒. หนังสือ หนังสือ ปมปริศนาสึนามิ โดย พระชาญชัย อธิปญฺโญ

๓. หนังสือ หนังสือ รางวัลที่๑ ของ อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ
   (รายการที่ ๒ และ ๓ โดยความเมตตาของ ครอบครัว ทยานานุภัทร์)

๔. MP3 รวมพระธรรมเทศนาของ ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
     วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ
     ( จัดทำสารบัญโดย คุณวลัยพร ศิริภิรมย์ )

๕. CD เอาของเขามาเล่าใหม่
      อ่านและดนตรีประกอบโดย โจโฉ คร้าบบบ คุณอนุสรณ์ ตรีโสภา    

๖. CD เพลงพระพุทธมนต์ เพื่อให้จิตสงบ และเป็นธรรมานุสติ

ธมฺมจารี สุขํ เสติ ผู้ประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือนธันวาคม ๒๕๔๙

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา


๑. หนังสือ ใหม่ล่าสุด จากชมรมกัลยาณธรรม

๒. หนังสือ ของ พระอาจารย์ยุทธนา เตชปัญโญ

๓. หนังสือ ของ อาจารย์ ดร. สนอง วรอุไร

๔. MP3 รวมพระธรรมเทศนา หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ(2แผ่น)

๕. MP3 รวมพระธรรมเทศนา หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 

ธรรมบรรณาการประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙
ร่วมอนุโมทนาในงานแสดงธรรมและปฏิบัติธรรมของชมรมกัลยาณธรรม

๑.หนังสือร่อนทอง คลิกดูภาพขยายใหญ่ของท่านชยสาโรภิกขุ

๒. หนังสือหัดรู้หัดด คลิกดูภาพขยายใหญ่ ของอาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวัฒนา
    จากเมตตาจิตของครอบครัวคุระซะว่า

๓.หนังสือรู้ตัวทั่วพร้อม คลิกดูภาพขยายใหญ่ ของ หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังส
   โดยกุศลจิตของมูลนิธิดวงแก้ว และคุณพรทิพย์ จงเร่งเพียร

๔.ซีดีเรื่องอธิษฐานบารมี 2 แผ่นจบ ของอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร

๕.เอ็มพี3 ธรรมบรรยาย 10 วัน ของท่านโคเอ็นก้า  
   ขอกราบอนุโมทนา มา ณ ที่นี้

คลิกดูภาพขยายใหญ่

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือนตุลาคม ๒๕๔๙
ต้อนรับวันออกพรรษาและช่วงเทศกาลทอดกฐิน

๑. หนังสือปฏิบัติการทางจิต ของหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
    จากสำนักปฏิบัติกรรมฐานวัดมเหยงคณ์

๒. หนังสือหัดรู้หัดด ของอาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวัฒนา
    จากเมตตาจิตของครอบครัวคุระซะว่า

๓. หนังสือธรรมดาของชีวิต...เป็นเช่นนั้นเอง  ของอาจารย์วศิน อินทสระ
    อภินันท์จากมูลนิธิดวงแก้วฯ โดยคุณพรทิพย์ จงเร่งเพียร

๔. หนังสือสติ ๕ อย่าง   ของหลวงปู่พุทธอิสระ

๕. VCD เรื่อง แยกจิต สติ ความคิด (สองแผ่นจบ)
    ของอาจารย์ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ

๖. MP3 เสียงอ่านหนังสือ มหาสติปัฏฐานสูตร  ของ
    (อ่านโดยคุณพี่เพ็ญศรี อินทรทัต)

 


ธรรมบรรณาการประจำเดือนกันยายน ๒๕๔๙
ร่วมใจน้อมถวายเป็นพุทธบูชา

 

๑. หนังสือ อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม ของสมเด็จพระสังฆราช
  จากคณะศรัทธา ตามชื่อท้ายเล่มในหนังสือ

๒.  หนังสือ ตายแล้วไปไหน ของสุรจิตโต ภิกฺขุ
  เล่มใหม่ล่าสุดที่ชมรมกัลยาณธรรมจัดพิมพ์

๓.  หนังสือ เพียงแค่รู้ ของพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ  
 อภินันทนาการจากชมรมกัลยาณธรรมร่วมกับบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งฯ

๔.  หนังสือ หลวงปู่ฝากไว้ ของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล
  อภินันท์จาก มูลนิธิดวงแก้วฯ โดยคุณพรทิพย์ จงเร่งเพียร
  **** เนื่องจากหนังสือ หลวงปู่ฝากไว้ได้หมดแล้ว
  ทางชมรมขอแทนด้วยหนังสือ จิตภาวนา ของ หลวงพ่อพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

๕.  VCD เรื่อง พระในบ้าน ของพันเอก (พิเศษ) ทองคำ ศรีโยธิน วิปัสสนาจารย์
  จาก ยุวพุทธิกสมาคม แห่งประเทศไทย

๖.  MP3 รวมพระธรรมเทศนาของท่านพุทธทาส ชุด ธรรมะสำหรับครอบครัว เพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิต และถวายเป็นอาจริยบูชา ในมงคลวาระ 100 ปี แห่งชาตกาลของท่านพุทธทาส อินทปัญโญ

 

 

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๙
ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่แม่ของแผ่นดิน

๑.  หนังสือทางสายเอก ฉบับปกแข็ง ของชมรมกัลยาณธรรม
   จากประสบการณ์ปฏิบัติธรรมอันทรงคุณค่าของท่านอาจารย์ดร.สนอง วรอุไร

๒.  หนังสือ ออกจากใจใช่ความคิด รู้ด้วยจิตใช่สมอง
    ของพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

๓.  หนังสือพุทธทำนาย (ยุคจิตใจคนเสื่อม)
    อภินันทนาการจาก สำนักพิมพ์ ก้อนเมฆแอนกันย์กรุ๊ป

๔.  หนังสือทำอย่างไร ให้ชีวิตนี้มีความสุข ของ เขมรังสีภิกขุ
   จากสำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดมเหยงคณ์ อภินันทนาการจาก คุณพรทิพย์ จงเร่งเพียรและมูลนิธิดวงแก้ว

๕.  ซีดีชุดเสียงอ่าน “ พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน ” (๒ แผ่นจบ  ฟัง แผ่น1 แผ่น2)
   ประพันธ์โดยท่านอาจารย์วศิน อินทสระ ให้เสียงโดย อ.สวัสดิ์ อมรสิทธิ์
   


 

ธรรมบรรณาการประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๙
ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
อันเป็นวันที่ครบองค์สาม คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ขออานุภาพพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์ ให้เกิดสุขศิริศักดิ์มีหลักฐาน
ขออานุภาพพระธรรมรัตน์กำจัดมาร ให้สำราญผุดผ่องพ้นผองภัย
ขออานุภาพพระสังฆรัตน์กำจัดโรค ให้หายโศกสิ้นทุกข์สุขสดใส
ขออานุภาพพระไตรรัตน์กำจัดภัย บันดาลให้สุขสันต์ทุกท่าน เทอญ

1.หนังสือบันทึกสนทนาธรรม ตามรอยพ่อ
    จากชมรมกัลยาณธรรม
2.หนังสือ ให้ทานเพื่ออะไร
    จากศรัทธาของโรงพิมพ์ขุมทองอุตสาหกรรมการพิมพ์
3.หนังสือจิตตภาวนา ของท่านพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
    อภินันทนาการจากศรัทธาของโรงพิมพ์ขุมทอง เช่นกัน
4.vcd เรื่องพุทธปัญญาภิรมย์
    ของหลวงปู่พุทธอิสระ วัดอ้อน้อย นครปฐม
5.mp3 รวมพระธรรมเทศนา
    ของพระอาจารย์มานพ อุปสโม ชุด เตรียมตัวก่อนตาย

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือน มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๔๙


หนังสือแจกเป็นธรรมทาน ท่านที่สนใจต้องการ ให้ โปรดส่งซอง ติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง
ส่งไปที่ .....

     

 

แจกเป็นธรรมทาน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ของพี่น้องไทย เชื้อสายจีน
....ซินเจีย หยู่อี่ ซินนี่ ฮวดไช้....
“ เจริญสุข เจริญธรรม เจริญกุศล เจริญปัญญา ”

ขอมอบธรรมะของพระพุทธองค์ เป็นธรรมบรรณาการแด่เพื่อนสหธรรมิกทุกท่าน

๑  MP3 รวมเสียงธรรมบรรยายของ ท่าน ก. เขาสวนหลวง

๒  VCD ชุด ทัศนคติในการดำเนินชีวิต ของท่านอาจารย์ดร.สนอง วรอุไร

๓  หนังสือ “ ลำเดียวกัน ” นิพนธ์ของท่าน ชยสาโร ภิกขุ     ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๘

หนังสือนี้ได้รับบริจาคจาก คุณแม่อาลั้ง แซ่โต๋ว และ คุณนิรมล คุระซะว่า
ขอกราบอนุโมทนาในกุศลจิตของท่าน ขอให้ท่านเจริญในธรรมและสุขภาพแข็งแรงเทอญแจกเป็นธรรมทาน เดือนมกราคม รับศักราช ปี ๒๕๔๙

ขออำนาจไตรรัตน์จรัสหล้า พรเทวาล้วนเลิศล้ำนำสุขศานต์
ดลสิ่งหวังสมดังจิตคิดต้องการ ทุกวันวารพร้อมพรั่งยั่งยืน เทอญ

ธรรมสวัสดี รับศักราช ๒๕๔๙ ขอมอบของขวัญทางปัญญา
แด่ เพื่อนสหธรรมิกผู้ใฝ่ในธรรมทุกท่าน
ซีดีและหนังสือแจกเป็นธรรมทานประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๙

๑. mp3 รวมธรรมบรรยายชุดที่ ๑o๕ ของพระราชพรหมยานเถระ(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
๒. วีซีดี ชุด หลง ของ อาจารย์ดร.สนอง วรอุไร
๓. หนังสือ ชีวิตเสรี จิตอิสระจึงไร้ทุกข์  พิมพ์ครั้งที่ ๑๔   
  ของพระอาจารย์ยุทธนา เตชปัญโญ หนังสือดีที่เพิ่มมูลค่าให้กับชีวิต


แจกประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๔๘
MP3 รวมธรรมบรรยายของ หลวงพ่อชา สุภัทโท ชุด " ใต้ร่มโพธิญาณ "
๑๖ ชั่วโมงเต็ม
VCD ชุดการใช้ชีวิตอย่างนักปฎิบัติ ของ ดร.สนอง วรอุไร
ที่ระลึกจากงานธรรมบรรยาย ที่ ม. ศิลปากร วังท่าพระ
หนังสือ " ชีวิตหลังความตาย ชีวิตใหม่ที่ต้องเตรียมตัว " จากบทเสวนา
ธรรมของ ดร. สนอง วรอุไร และ ผศ.ดร. บรรจบ บรรณรุจิ ณ บ้านเจ้า
พระยาในงาน " สัปดาห์อนุรักษ์สุขภาพครั้งที่ ๑๓ "

 

มิถุนายน ๒๕๔๘

ท่านพระครูปลัดอนันต์ พัทธญาโณ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง อุทัยธานี
ท่านได้นำคุณ พัชรินทร์ บูรีจิตตินันท์ ผู้ที่ตายแล้วฟื้น มาเล่าประสบการณ์ต่อหน้าผู้ปฏิบัติธรรม
ณ.วัดจันทาราม(ท่าซุง) จ.อุทัยธานี

พระครูปลัดอนันต์ พัทธญาโณ

คุณ พัชรินทร์ บูรีจิตตินันท์

ชมประสบการณ์เฉียดนรก ทำไมคุณพัชรินทร์ ถึงได้รอดตายมาเล่าเรื่องให้เราฟังได้ (video clip)

กรกฎาคม ๒๕๔๘

   
ศิลปินผู้ผสานธรรมะในงานศิลปะ

เจาะใจ อาจารย์อำนาจ กลั่นประชา(video clip) ก่อนจะมาเป็น...
พระอาจารย์ อำนาจ โอภาโส แห่งพุทธธรรมสถาน ผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์