อานิสงส์10ข้อของการไม่กินเนื้อสัตว์

1.เป็นที่รักของบรรดาเทพ พรหม ตลอดจนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย

2.จิตอันเป็นมหาเมตตาย่อมบังเกิดขึ้น

3.สามารถตัดขาดความอาฆาต ดับอารมณ์เหี้ยมโหดเครียดแค้นในใจลงได้

4.ปราศจากโรคภัยร้ายแรงมาเบียดเบียนร่างกาย

5.มีอายุมั่นขวัญยืน

6.ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากเทพทั้งปวง

7.ยามหลับนิมิตเห็นแต่สิ่งที่ดีงามเป็นสิริมงคล

8.ย่อมระงับการจองเวร สลายความอาฆาตแค้นซึ่งกันและกัน

9.สามารถดำรงอยู่ในกระแสพระนิพพาน ไม่พลัดหลงตกลงสูอบายภูมิ

10.ทันทีที่ละสังขารจากโลกนี้ จิตจะมุ่งสู่สุคติภพ