เสียงกระซิบสู่ดวงใจเมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๒

พระอานันท์ พุทธธัมโม ณ โฮงหลวงวัดบ้านปาง ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน

 

เจ้าจงมองดูโลกกว้างโดยไร้ขอบเขต

เจ้าจะเห็นสรรพสิ่งในสากลจักรวาลอยู่ในตัวเจ้า

และตัวเจ้าก็จะสถิตอยู่บนบัลลังก์การแห่งสากล

แล้วเจ้าจะพบว่าคนที่รักเจ้าจริง ๆ นั้นไม่มี

คนที่เกลียดชังเจ้าจริง ๆ ก็ไม่มีเช่นกัน

ในที่สุดเจ้าก็จะประจักษ์ว่าตัวเจ้าเองก็ไม่ปรากฏในที่ไหน ๆ

เมื่อเจ้าถูกคนเหยียดหยาม เจ้าจงยิ้มรับด้วยไมตรีจิต

เมื่อเจ้าถูกคนเขาด่าว่าให้ร้าย เจ้าเจ้าแผ่เมตตาและสงสารคนผู้ด่า

เมื่อถูกประทุษร้ายหรือถูกกลั่นแกล้งเจ้าจงทำเหมือนคนที่ตายแล้วนั่นเถิด

เมื่อถูกทำร้ายให้ได้รับบาดเจ็บปางตาย เจ้าก็อย่าได้คิดร้ายจองเวรใคร

เจ้าอย่าได้ตำหนิติเตียนเพ่งโทษคนอื่น

เจ้าอย่าทำการสิ่งใดให้ตนเองเดือดร้อนหรือเป็นที่ตำหนิแก่ตนเองได้

ถ้าเจ้ายังบ่นวิจารณ์เพ่งโทษคนอื่นอยู่ เจ้าก็ยังเป็นคนไม่สมบูรณ์

ผู้ที่มีดวงจิตสมบูรณ์เขาจะไม่หลงรักหลงชัง แต่จะมีเมตตาโดยไม่ประมาณ

เมื่อถูกด่าหรือประทุษร้าย เจ้าอย่าคิดว่าเจ้าเป็นผู้ไม่เหมาะสม

การถูกประทุษร้ายหรือคำด่าว่า นั่นคือเครื่องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของเจ้า

เมื่อเจ้าไม่ผิดจริง เจ้าถูกทอดทิ้ง ถูกทุบตีทำร้าย จงรู้ไว้เถิดว่านั่นคือทางแห่งอิสรภาพ

คนดีมิได้พิสูจน์กันด้วยการโต้เถียงหรือต่อสู้เพื่อเป็นผู้ชนะ

คนดีเขาจะไม่ถือดี และจะไม่หมิ่นความชั่ว

ความผิดคือดาบอันคมกล้า ความถูกก็คือดาบันคมกล้า สุดแต่ใครจะใช้ให้เกิดประโยชน์

ตัวเจ้าคือกระจกเงาของเจ้า คนอื่นก็เป็นกระจกเงาของเจ้าด้วย

คนดีจะไม่หลงยกยอตนเอง และจะไม่ตั้งตัวเป็นเอก

คนชั่วเป็นอุทาหรณ์ที่มีคุณค่ายิ่ง คนดีก็เป็นเยี่ยงอย่างอันล้ำเลิศ

วาจาที่ออกมาจากใจคนดี มิใช่ถ้อยคำหว่านล้อมเพื่อประโยชน์ตน

เมื่อใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว เจ้าจะเป็นผู้ขับขี่ไปบนสรรพชีวิต

พุทโธ ธัมโม สังโฆ เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเจ้า

เห็นกายมิใช่กาย นั่นคือ พุทธมณฑล

เห็นจิตมิใช่จิต นั่นคือองค์พระพุทธเจ้า

เห็นสรรพชีวิตไร้ตัวตน นั่นคือเห็นเหล่าอริยะสาวก

ขอให้ดวงใจของเจ้าจงเป็นน้ำอมตะรสหล่อเลี้ยงสัตว์โลก

ขอให้ดวงตาของเจ้าจงเป็นแสงสว่างส่องทางให้ชีวิตทั้งมวล

ขอให้หูของเจ้าจงสดับสรรพสิ่งเป็นธรรมสาร

ขอให้ปากของเจ้าจงเปล่งวาจาอันเป็นมิตรภาพและสันติภาพ

ขอให้เท้าของเจ้าจงก้าวไปสู่ทางแห่งความสร้างสรรค์

ขอให้มือของเจ้าจงเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีผูกมิตรกับทุกผู้อย่ารู้คลาย

ขอให้สายโลหิตของเจ้าเป็นทิพยโอสถรักษาโรคาพยาธิของทุกรูปนาม

ขอให้ชีวิตร่างกายของเจ้าเป็นต้นโพธิ์แก้วที่อาศัยพักร้อนของสัตว์โลกทั้งผอง

เจ้าจงเปิดประตูใจทุกด้านรับบทเรียนจากโลกกว้าง

แล้วดวงใจของเจ้าจะบรรลุไตรโลกไว้ได้ทั้งหมด

ดวงใจของเจ้าจะจรด ณ ใจกลางโลกธาตุทั้งมวล

จักรวาลแห่งสรรพสิ่งจะหมุนรอบจนไร้ทิศ

ไร้อดีต อนาคต และปัจจุบัน

ความไวของจักรวาลที่หมุนรอบจัดโดยมีดวงใจเป็นแกนกลาง

จะลุกแดงเป็นแสงสว่างอัน

สัจจะธรรมของพระองค์แผ่ไปยังโลกกว้าง

ว่าใด ๆ ในโลกไม่มีอะไรที่แน่นอน

ใครจะขัดใครจะแย้งใครจะแข่งกันอย่างไร

แน่นอนต่างก็ได้เป็นเจ้าแห่งอนิจจัง เป็นสัจจะเที่ยงแท้

เจ้าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักเหตุผลของสากล

เหตุผลของหมู่คณะหรือของบุคคล

เหตุผลมันก็เป็นปัจจัยการสืบเนื่องไม่มีสิ้นสุด

ใครจะโต้เถียงด้วยหลักเหตุผลของอะไรก็ตาม

เหตุผลของแต่ละสิ่งย่อมเหมาะแก่บุคคลและเป็นไปตามกาลเวลา

จะให้อีกคนหนึ่งยอมรับเหตุผลของอีกคนหนึ่ง

มันก็เป็นได้บางกรณี แต่มันเป็นการฝืนธรรมชาติ

โดยหลักธรรมชาติต้องอยู่เหนือเหตุผล

เหนือสิ่งสมมติบัญญัติโดยประการทั้งปวง

เจ้าจงรับและปฏิเสธสิ่งสมมติบัญญัติให้เหมาะสมแก่ปัจจัยการ

และต้องไม่ยึดถือว่ามันเป็นสัตว์ บุคคล ตัวเรา เราเขา

จงปล่อยวางจากโลกธรรมทั้งมวล

และเป็นผู้นิ่งอย่างพระอริยะเจ้า

สงบอยู่ได้ท่ามกลางวัฏฏะสงสารอันน่าเบื่อหน่าย

ทะเลแห่งวัฏฏะจักรจึงเต็มสะพรั่งด้วยบัวแดงแห่งพุทธะ

รับแสงสว่างแห่งพระธรรมสงบใจไร้กังวล

ขออมตะธรรมนี้เป็นธารธรรมสรงสนานทุกรูปนามไร้ราคี

ขอให้ร่างเป็นกายธรรม ขอให้พุทธอุบัติกลางดวงใจทุกท่านเทอญ.