อกุศลกรรมบท ๑๐

บางคนเข้าใจว่า เพียงการเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็พ้นจากการตายแล้วไปสู่นรก เขาไม่รู้เลยว่าการโกหกก็ทำให้ตกนรกเมื่อตายแล้วเช่นกัน ยังมีการกระทำอื่น ๆ อีก ที่มีผลนำเกิดในอบายภูมิ ไปเกิดเป็นสัตว์นรก เปรต อสุรกาย และ เดรัจฉาน จึงควรเว้นการกระทำเช่นนั้นให้ได้ เพราะแม้เมื่อมีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว ก็ยังต้องได้รับผลอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังนี้

 

๑. การฆ่าสัตว์

ผลที่จะได้รับภายหลังการเกิดมี ๙ ประการ

•  เป็นคนทุพพลภาพ

•  รูปร่างหน้าตาไม่งดงาม

•  มีกำลังกายอ่อนแอ

•  มีกำลังกายเฉื่อยชา กำลังปัญญาไม่ว่องไว

•  เป็นคนขลาดหวาดกลัวง่าย

•  มีความกล้าฆ่าตัวเองหรือถูกฆ่า

•  มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอยู่เสมอ

•  พินาศในบริวาร

•  อายุสั้น

 

๒. การลักทรัพย์

ผลที่จะได้รับภายหลังการเกิดมี ๖ ประการ

•  ด้อยทรัพย์

•  ยากจน

•  อดอยาก

•  ไม่ได้สิ่งที่ตนปรารถนา

•  พินาศในกิจการค้า กิจการงานทั้งปวง

•  พินาศเพราะภัยพิบัติ

 

๓. การประพฤติผิดในกาม

ผลที่จะไดรับภายหลังการเกิดมี ๑๑ ประการ

•  มีผู้เกลียดชังมาก

•  มีผู้ปองร้ายมาก

•  ขัดสนทรัพย์

•  อดอยากยากจน

•  เกิดเป็นหญิง

•  เกิดเป็นกะเทย

•  เกิดเป็นชายในตระกูลต่ำ

•  ได้รับความอับอายอยู่เสมอ

•  ร่างกายไม่สมประกอบ

•  มากไปด้วยความวิตกกังวล

•  พลัดพรากจากผู้ที่ตนรัก

 

๔. การพูดปด

ผลที่จะได้รับภายหลังการเกิดมี ๘ ประการ

•  พูดไม่ชัด

•  ฟันไม่เรียบ

•  มีกลิ่นปากเหม็นรุนแรง

•  มีไอตัวร้อนจัด และมีกลิ่นเหม็น

•  ตาไม่อยู่ในระดับปรกติ

•  พูดติดอ่าง พูดไม่สะดวก พูดด้วยปลายลิ้น และปลายปาก

•  ท่าทางไม่สง่าผ่าเผย

•  มีจิตใจรวนเรคล้ายคนวิกลจริต

 

๕. การพูดส่อเสียด

ผลที่จะได้รับภายหลังการเกิดมี ๔ ประการ

•  ชอบตำหนิตนเอง

•  มักถูกกล่าวหาโดยไม่มีมูลความจริง

•  ถูกบัณฑิตติเตียนอยู่เสมอ

•  แตกกับมิตรสหาย

 

๖. การพูดคำหยาบ

ผลที่จะได้รับภายหลังการเกิดมี ๔ ประการ

•  พินาศในทรัพย์

•  รับฟังแต่เรื่องไม่สบายใจ

•  มีกายวาจาหยาบ พูดคำหยาบเป็นนิตย์

•  ตายด้วยอาการหลงใหล

 

๗. การพูดเพ้อเจ้อ

ผลที่จะได้รับภายหลังการเกิดมี ๔ ประการ

•  เป็นคนพูดจาไม่มีสาระ

•  ไม่มีผู้เลื่อมในในคำพูด

•  เป็นคนไร้อำนาจ

•  วิกลจริต

 

๘. การเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น

ผลที่จะได้รับภายหลังการเกิดมี ๔ ประการ

•  เสื่อมในทรัพย์ และคุณความดี

•  เกิดในตระกูลต่ำ

•  ได้รับคำติเตียนอยู่เสมอ

•  ขัดสนลาภสักการะ

 

๙. การคิดพยาบาทปองร้าย

ผลที่จะได้รับภายหลังการเกิดมี ๔ ประการ

•  มีรูปกายทราม

•  มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน

•  อายุสั้น

•  ตายด้วยการถูกประหาร

 

๑๐. การมีความเห็นผิดโดยเชื่อว่า

   ก. ทำอะไรก็ตามผลที่จะได้รับนั้นย่อมไม่มี

๑. ทำบุญเสียเปล่า

๒. การบูชาต่าง ๆ ไม่ได้รับผล

๓. การต้อนรับเชื้อเชิญไม่ได้รับผล

๔. ผลของกรรมไม่มี

๕. ชาตินี้ไม่มี

๖. ชาติหน้าไม่มี

๗. คุณมารดาไม่มี

๘. คุณบิดาไม่มี

๙. สัตว์ที่เกิดและเติบโตทันที เช่น สัตว์นรก เปรต เทวดา ไม่มี

๑๐.สมณพราหมณ์ผู้รู้แจ้งโลก และสามารถแนะนำการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ไม่มี

 

   ข. สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นเอง ไม่ต้องอาศัยเหตุ

 

   ค. การกระทำต่าง ๆ ของสัตว์ทั้งหลาย ไม่สำเร็จเป็นบาป – บุญ

 

ผลที่จะได้รับภายหลังจากการเกิดมี ๔ ประการ

•  ห่างไกลต่อรัศมีพระธรรม

•  มีปัญญาทราม

•  เกิดเป็นคนป่าโง่เขลา

•  มีฐานะต่ำไม่ทัดเทียมผู้อื่น