ลำดับ
mp3 ชุด ๙๐ ปี ชาตกาล ของพระโพธิญาณเถร
 
01
 
02
- หัวใจพุทธศาสนา (ในวันกฐินวัดป่านานาชาติ)
 
03
- เทศนาโปรดคณะทูตต่างประเทศ
 
04
- อบรมพระนิสิตจุฬาฯ - รามคำแหง
 
05
- เทศนาในงานทอดกฐิน สาขาที่ 28
 
06
- เทศนาวันพระ
 
07
- น้ำไหลนิ่ง
 
08
- อ่านใจธรรมชาติ
 
09
- บ้านที่แท้จริง
 
10
- หัวใจพุทธศาสนา , อาหารใจ
 
11
- สมาธิภาวนา ที่อังกฤษ และอเมริกา
 
12
- อบรมพระภิกษุ สามเณร ณ วัดบูรพาราม
ธรรมบรรณาการ จาก คุณพรทิพย์ จงเร่งเพียร

 

 
ลำดับ
เทศนาธรรม หลวงพ่อชา สุภัทโท
 
1
 
2
บ้านที่แท้จริง
 
3
ฝึกดูจิต
ธรรมบรรณาการ จาก มูลนิธิดวงแก้ว

 

 
ลำดับ
หลักธรรม หลวงพ่อชา สุภัทโท
 
1
 
2
วิมุตติ
 
3
ทางพ้นทุกข์
 
4
ความสงบบ่อเกิดปัญญา
 
5
การปล่อยวาง
 
6
น้ำไหลนิ่ง
 
7
ไม่แน่
 
8
การเข้าสู่หลักธรรม
 
9
ธรรมที่หยั่งรู้ยาก
 
10
ต่อสู้ความกลัว
 
11
กบเฒ่านั่งเฝ้ากอบัว
 
12
ทำใจให้เป็นบุญและ ธรรมะธรรมชาติ
 
13
สัมมาปฏิปทา
 
14
สัมมาสมาธิ
 
15
อยู่เพื่ออะไร และธรรมะปฏิสันถาร
 
16
ปฏิบัติกันเถิด และสัมมาทิฏฐิที่เยือกเย็น

 

พระธรรมเทศนา หลวงพ่อชา สุภัทโท
ธรรมทานจาก ชมรมธรรมสิริ บริษัท แฟรี่แลนด์สรรพสินค้า จำกัด
 
ลำดับ
เรื่องย่อ
 
เทศนาบ้านก่อ----วัดบ้านก่อนอก

บุคคล๔ จำพวก ความไม่เที่ยงของสังขารอยู่อย่างไก่ แกงขี้เหล็กแกงบอนเป็นของไม่ดีเอาไปวัด เช่นเดียวกับคนไม่ดีเอาไปวัด

  ปฏิบัติ ปริยัติ มีกำลังเสมอกันเป็นไวพจน์ ซึ่งกันและกันการปฏิบัติแท้ๆ เป็น อะกาลิโก แต่ตอนแรกทำเป็นกาลเป็นเวลา ทำสติได้ต่อเนื่องเหมือนหยดน้ำ ต่อกันเป็นสายน้ำ ทิฏฐิมานะ ๙ อย่าง ทิฎฐิประกอบด้วยปัญญา เป็น อกปฺปธัมโม เกิดหลังเกิด ปัญญาเกิดหลังปัญญา อธิกรณ์เกิดที่ไหนระงับที่นั้น พระติดในกาโมฆะชื่อว่า กามนิต รู้แจ้งโลก กิเลสก็ยังอยู่...
  พระอาจารย์มั่นสอนเรื่องพระวินัยให้หลวงพ่อ หลวงพ่ออธิบายเรื่องของวินัยต่างๆ ของพระภิกษุ สามเณรเข้าใจ รวมทั้งยกตัวอย่างประกอบด้วย
  สาวกครั้งพุทธกาลแต่ละองค์มีความเลิศในธรรม เฉพาะกิจ ผู้ปฏิบัติควรมีธรรมที่ตัวเองเป็นเลิศ ถ้าได้ดีเพราะปฏิบัติธรรม ได้บวช ได้รู้ ไม่สำคัญเท่าปฏิบัติ สัมผัสแล้วเกิดทุกข์ เป็นเพราะมิจฉาทิฏฐิ ไม่ได้ดังใจแล้วขัดเคืองกิเลสยังเหลือ
  หลวงพ่อเล่าประวัติที่จะได้บวช วิตก วิจารณ์ ปีติ เสมือนทำให้ศรัทธาในการปฏิบัติเพิ่มขึ้น น้ำไหลนิ่ง ท่านอาจารย์ทองรัตน์ให้ธรรมแปลกๆ หาความพอดีในการปฏิบัติ ความเชื่อสัตย์ในการปฏิบัติ ปฏิบัติ ทางจิตไม่มีคัมภีร์บวชแล้วยังเสพย์กาม ระงับจิตไม่ได้ไม่เป็นสมณะ ศีล สมาธิ ปัญญา มะม่วงใบเดียว
  การปฏิบัติมีหลัก ๒ อย่าง คือ ๑ ศีลบริสุทธิ์ เป็นพรหมจรรย์ มีความละอายความกลัว พิจารณาให้รู้ในสิ่งที่ รู้ ถ้าสงสัยว่าจะผิด อย่าทำเด็ดขาด ดูในจิตของตัวเอง ย้ำข้อวัตรการฉันน้ำตาล เก็บไว้ ๗ วัน เกลือตลอดชีวิต แต่เพื่อเป็นยาเท่านั้น ๒. ไม่เห็นโทษละไม่เห็นประโยชน์ทำไม่ได้ นิกายเป็นเรื่องของการยึดมั่น คนตาบอดนั่งเฝ้าแสงตลอดชีวิตไม่เห็นแสง
  คนเราต้องทำหน้าที่ของเราไม่ไปเอาหน้าที่ของคนอื่นมาทำ เพราะจะทำให้เกิดทุกข์ ผิดมาจากถูกไม่รู้จักผิดก็ไม่รู้จักถูก ทุกอย่างแก้ที่เหตุ คนเราต้องมีปัญญามากกว่าสัตว์ แม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มี ทุกข์เกิดที่เหตุ เป็นทุกข์ในสังขารแก้ได้โดยเห็นตามธรรมชาติ ดีให้รู้จักอย่าไปติดดี ให้รู้จักปล่อยวาง ถ้าแบกเองหนักเองเห็นง่าย แต่คนอื่นแบกเราหนัก มองไม่เห็นมีมากก็แบกมาก โลกแปลว่ามืด โลกเจริญแปลว่า.......มืดเจริญ ?!! คนเราไม่เสมอกันถ้าคิดอยากให้คนเสมอกันก็จะเป็นทุกข์
  เล่าประวัติถึงการไปปฏิบัติธรรมกับท่านอาจารย์วัง วัดโพธิ์ลังกา ได้ถามเรื่องภาวนา อาจารย์วังเล่าประสบการณ์การปฏิบัติของท่านนับเป็นนิมิต หลวงพ่อเล่าประสบการณ์ การปฏิบัติในสมาธิภาวนา แนะวิธี ปฏิบัติแก่ลูกศิษย์ว่าอย่าไปเล่นกับอภิญญา ควรศึกษาแค่สมาธิตามได้เท่าทันก็พอแล้ว ฝึกให้มีปัญญาก็พอแล้ว เพิงถอนจากสมมุติให้เป็นวิมุติก็พอแล้ว
  จะพูดธรรมะเบ็ดเตล็ด ไม่มีต้นไม่มีปลาย เทศน์ตามความรู้สึกไม่มีข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ๔ ไม่ได้คิดไว้ก่อน ทานอะไรก็สู้การให้ธรรมเป็นทานไม่ได้ หลวงพ่อต้องการใจโยมเท่านั้น ทุกอย่างอยู่ที่ใจ ที่จิตเท่านั้น การรับความจริง ทุกอย่างไม่แน่
  การภาวนาให้ถึงพระรัตนตรัยเป็นรากฐานก่อน เชื่อกรรม รักษาศีล ฝึกกรรมฐาน ให้จิตสงบด้วยสมถะ สงบกิเลสด้วยวิปัสสนา ทำการปล่อยว่าง จิตหลงจึงจะกลายเป็นรู้ เห็นสัจธรรม ปฏิจจสมุปันธรรม อนัตตา ตอนท้ายเป็นการตอบคำถามของชาวอเมริกัน
  ศรัทธาในการบวชของพระฝรั่ง คนเราเมื่อมีศรัทธาทุกอย่างเหมือนพร้อมไปหมด หลวงพ่อเล่าถึงศรัทธาที่แก่กล้าในการบวชของท่าน การยึดยึดได้ แต่ไม่ให้มันรู้ แล้วให้ละ เรื่องของคนอื่นให้เขาตัดสินใจเอาเอง การปฏิบัติให้เห็นถึงอนิจจังความไม่แน่ สำรวมต้องระวัง ธรรมะคือธรรมชาติ เหมือนต้นไม้ที่โอนออกจากที่คับแคบ- ฉันนั้น เหมือนคนมีปัญญารู้รู้จักเอาตนเอง ออกจากกิเลสได้ ภิกขุผู้เห็นภัยในสงสาร อธิบายเกี่ยวกับความต้องการในกาม แต่รู้มัน สัมมาปฏิปทา
 
สัมมาทิฏฐิ อบรมพระภิกษุสามเณร ณ วัดป่านานาชาติ 2520
หลวงพ่อเล่าเรื่องลูกศิษย์ต่างชาติของท่าน หลังการปฏิบัติให้ดูกายกับจิต มีศีล มีสมาธิ มีปัญญา ความคิดของคนเรานั้นสิ่งที่ชอบอาจจะผิดก็ได้ นักปราชญ์ท่านจึงว่า ฟังแล้วให้นำไปพิจารณาก่อนแล้วจึงเชื่อ ความไม่สบายคือความเห็นผิดที่เข้าไปยึดไว้ เปรียบเสมือนสุนัขที่เป็นโรคเรื้อนอยู่ที่ไหนก็ไม่สบาย ความเห็นที่ถูกต้อง เท่านั้นจึงสบาย มีทุกข์จึงทำให้เกิดปัญญา ถ้าไม่มีทุกข์ก็ไม่คิด พระอริยะเจ้าละทั้งสุขและทุกข์ จึงทำให้เห็นความจริงที่พิจารณาพ้นทุกข์ได้
     
     
     
     

 

กลับหน้าหลัก