ธรรมบรรยาย โดย หลวงปู่พุทธอิสระ

รายการวิถีธรรม วิถีไทย และ เสียงธรรม

 

ลำดับ
mp3 ชุด รวมธรรม ชุดที่ ๑
1
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
2
ความขัดแย้ง
3
เครื่องยึดเหนี่ยวใจผู้อื่น
4
เตโชกสิณ
5
ทำอย่างไรให้ชีวิตมีสุข
6
ธรรมเครื่องทำให้กล้าหาญ
7
นรกสำหรับคนติดเหล้า
8
ปราณสุริยะ สมาธิพระโพธิสัตว์
9
ปรุงชีวิตให้มีสุข
10
เปรตปากเน่าเปรตปากสุกร
11
พระคุณแม่
12
พลังกาย พลังปราณ พลังใจ
13
พิจารณาเท้ามือ
14
ฟังด้วยดี
15
ภาวจิต
16
รู้จักคำว่าพอ
17
ลูกจ้าง
18
โลกียสุข โลกุตรสุข
19
วิถีแห่งชีวิต
20
สติสัมปชัญญะหลักธรรมในการดำเนินชีวิต
21
หายใจกำกับอิริยาบถ


ไฟล์เสียง *.wma

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
สถานที่บรรยาย
ปี (พ.ศ.)
1
 
.
2
อาคารชินวัตร3
15 พ.ค. 2548
3
“ พระธรรมของพระพุทธองค์ จุดประกายจิตดวงใหม่ให้เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ได้อย่างไร ” ราชภัฏสวนดุสิต
18 ก.ย. 2548
4
ขนิกสมาธิ, พิจารณาโครงกระดูก, พิจารณากาย    
5
ปฏิจจสมุปบาท ตอน1 ตอน2 บริษัทดอกบัวคู่ 15 ส.ค. 2549
6
รวมบทโศลก    
7
ธรรมในเสียงเพลง 1    
8
ธรรมในเสียงเพลง 2    
9
อบรมวิถีจิต
 9 ธันวาคม 2549
    หลวงปู่เกริ่นนำ  หลวงปู่นำปฏิบัติปรับอิริยาบถ  กราบครูพระกรรมฐาน
    หลวงปู่ชี้แจงขั้นต้นก่อนปฏิบัติ  เริ่มฝึกขีด  จบคืนวันแรก

10 ธันวาคม 2549
    เช้า-เกริ่น-นำปฏิบัต เช้า-นำปฏิบัติ(ต่อ)  เก้าโมงเช้า-ช่วง 1
    เก้าโมงเช้า-ช่วง 2  ตอนบ่าย  ตอนเย็น

11 ธันวาคม 2549
   ช่วงที่1  ช่วงที่2  ช่วงที่3
 
ศูนย์บำบัดธรรมชาติ
ทองผาภูมิ
จ.กาญจนบุรี 
 

 
หลวงปู่พุทธะอิสระ แสดงธรรมที่ ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง  “อานาปานสติภาวนา”

 

หลวงปู่พุทธะอิสระ แสดงธรรมที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา(พญาไท) 12 มีนาคม 2549
"กายานุปัสสนา" ชม vdo  ฟังเสียง
"ปุจฉา-วิสัชนา"  ชม vdo  ฟังเสียง

 

 

หลวงปู่พุทธะอิสระ ที่ กรมแพทย์ทหารเรือ 16 ตุลาคม 2548
ชม video clip
"นำปฎิบัติฝึกสติ + ปุจฉา-วิสัชนา"

ครั้งที่ 2 อาทิตย์ที 26 มีนาคม 2549
ฟังเสียง

            

ชม vdo ธรรมปฎิบัติ กายานุปัสสนา หมวด วิชาคลำกระดูก
อาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2549

ช่วงแรก ปุจฉา-วิสัชนา     ช่วงสอง ภาคปฎิบัติ1

อาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2549
ภาคปฎิบัติ 2


 

MP3 ธรรมะสำหรับเด็กและเยาวชน
คลิกฟังเสียง