?????????????? kanlayanatam

..

 


 ข่าวสารกัลยาณธรรม
ฉบับที่ ๓๖
สิงหาคม ๒๕๕๙


 

Highlights

 

 

 วีดิทัศน์ งานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม
ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี อาคารผู้ ป่วยนอก รพ.สมุทรปราการ
จัดโดย รพ.สมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม


ครั้งที่ ๒๗ วันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

 อบรมช่วงเช้า   อบรมช่วงบ่าย
 


Last Updated

๒๓ ส.ค. ๕๙
หนังสือใหม่


เปลี่ยนทุกข์เป็นธรรม
โดย พระไพศาล วิสาโล

๑๑ ส.ค. ๕๙
หนังสือใหม่


สติคือทางรอด
หลวงพ่อปราโมทย์

๔ ส.ค. ๕๙
หนังสือใหม่


โพธิยาลัย เล่ม ๑๓
จากสถาบันโพธิยาลัย