?????????????? kanlayanatam

..

 


 ข่าวสารกัลยาณธรรม
ฉบับที่ ๓๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙


 

Highlights

 

 

 วีดิทัศน์ งานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม
ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี อาคารผู้ ป่วยนอก รพ.สมุทรปราการ
จัดโดย รพ.สมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม


ครั้งที่ ๒๖ วันอาทิตย์ที่ ๘ - ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๙

 (1) เปิดอบรม
 (2) เผลอคิด ตั้งใจคิด
 (3) ตื่นรู้ตามความเป็นจริง
 (4) ดูกายเห็นจิต ดูคิดเห็นธรรม
 (5) กลับมารุ้สึกตัว
 (6) ตอบคำถาม
 (7) กายป่วย ใจไม่ป่วย
 (8) ตอบคำถาม แสดงความคิดเห็น
 


Last Updated

๑๖ ก.ค. ๕๙
หนังสือใหม่


โพธิยาลัย เล่ม ๑๒
จากสถาบันโพธิยาลัย

๑ ก.ค. ๕๙
หนังสือใหม่


การพัฒนาศักยภาพ


พลังจิต เพื่อสุขภาพ
ดร.สนอง วรอุไร

๒๔ มิ.ย. ๕๙
-
ธรรมทาน
เดือนกรกฎาคม

๘ มิ.ย. ๕๙
หนังสือใหม่


ภาวนา...ไม่ใช่เรื่องยาก
โดย ประสาน พุทธกุลสมศิริ