?????????????? kanlayanatam

..

 


 ข่าวสารกัลยาณธรรม
ฉบับที่ ๓๗
กุมภาพันธ์๒๕๖o


 

Highlights
 

วีดิทัศน์งานแสดงธรรม-ปฏิบัติ ธรรมเป็นธรรมทาน ครั้งที่ ๓๓

พิธีเปิด

พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)
แสดงธรรมเรื่อง “ชัยชนะที่ ประเสริฐ”

อาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร
บรรยายธรรม เรื่อง “ทางดำเนินชีวิตที่ดีที่สุด”

คุณมาลี ปาละวงศ์
สนทนาธรรม เรื่อง “เรียนรู้กายใจ พ้นภัยวัฏฏะ”

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
แสดงธรรม เรื่อง “วางใจให้เป็น”

ปิดงาน

                                          

 วีดิทัศน์ งานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม
ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี อาคารผู้ ป่วยนอก รพ.สมุทรปราการ
จัดโดย รพ.สมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม


Last Updated

๖ ก.พ. ๖๐
หนังสือใหม่


โพธิยาลัย เล่ม ๒๐
จากสถาบันโพธิยาลัย

๒ ก.พ. ๖๐
หนังสือใหม่


วางใจให้เป็น
พระไพศาล วิสาโล

๑๖ ม.ค. ๖๐
หนังสือใหม่


โอวาทปาติโมกข์