?????????????? kanlayanatam

..

 


 ข่าวสารกัลยาณธรรม
ฉบับที่ ๓๖
สิงหาคม ๒๕๕๙


 

Highlights

                                          วีดิทัศน์ งานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม
ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี อาคารผู้ ป่วยนอก รพ.สมุทรปราการ
จัดโดย รพ.สมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม


ครั้งที่ ๒๘ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙


   

 

Last Updated

๒๒ ต.ค. ๕๙
หนังสือใหม่


โอวาทธรรมหลวงปู่เหรียญ

๒๑ ต.ค. ๕๙
หนังสือใหม่


โพธิยาลัย เล่ม ๑๖
จากสถาบันโพธิยาลัย

๒๖ ก.ย. ๕๙
หนังสือใหม่


ความเข้าใจเรื่องทาน
โดย พระอาจารย์มหาประนอม