?????????????? kanlayanatam
Thai     English

??????????????? ??? ??????????? ??.???? ??????????? ???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ??????????
????????????????????? ?????.???? ?????????????????????? ??????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ????? ??????????  
หนังสือออกใหม่


พ่อผมเป็นมหา
อ.วศิน อินทสระ


สร้างภูมิคุ้มใจ
พอจ.ไพศาล วิสาโล


ความเข้าใจ
อ.วศิน อินทสระ

 


ข่าวสารกัลยาณธรรม
ฉบับที่ ๓๔


 ข่าวสารกัลยาณธรรม
ฉบับที่ ๓๓
มีนาคม ๒๕๕๘


Highlights

ขอความร่วมมือเตรียมกระบอกน้ำส่วนตัวไปเอง เพื่อลดปริมาณขยะ
ชมถ่ายทอดสดได้ที่นี่ ==>>

แผนที่ รพ.สมุทรปราการ


ขอความร่วมมือเตรียมกระบอกน้ำส่วนตัวไปเอง เพื่อลดปริมาณขยะ
ชมถ่ายทอดสดได้ที่นี่ ==>>

แผนที่ รพ.สมุทรปราการ 

วันแห่งการบูชาธรรม
งานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม เป็นธรรมทาน ครั้งที่ ๓๑ ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ มูลนิธิสุปฏิปันโน และชมรมกัลยาณธรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ สำเร็จลุล่วงไปแล้วด้วยความราบรื่นและมีคุณค่ายิ่ง แต่ความทรงจำดีๆ เมื่อระลึกถึงก็ทำให้จิตใจเบิกบานชุ่มชื่น มองเห็นแต่ความดีของผู้คนที่มารวมตัวกันสร้างสิ่งดีงามให้แก่สังคม และประทับเป็นอนุสรณ์ไว้ในใจตนและผู้คนรอบข้าง เป็นกำลังใจกันและกันให้ความดีงอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป อ่านต่อ

ชมวิดิทัศน์ งานแสดงธรรม ครั้งที่ ๓๑
พระภาวนาเขมคุณ วิ.
แสดงธรรม เรื่อง
“ เทคนิคการรู้ใจและปรับใจ ”


พอจ.ปราโมทย์ ปาโมชฺโช
แสดงธรรม เรื่อง
“ เพื่อความสิ้นทุกข์ ”
พอจ.ครรชิต อกิญฺจโน
แสดงธรรม เรื่อง
“ชนะความหลงด้วยความรู้สึกตัว”
ดร. สนอง วรอุไร
บรรยายธรรม เรื่อง
“ วิถีโลก วิถีธรรม ”


ด้วยความเคารพและศรัทธา
 

 

วิดิทัศน์ งานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม
ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี อาคารผู้ ป่วยนอก รพ.สมุทรปราการ
จัดโดย รพ.สมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม


วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

  อบรมช่วงเช้า    อบรมช่วงบ่าย  


วันศุกร์ที่ ๒๓ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

อ.ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง

19) ถ้ายุงพูดได้
20) สอนแม่ปฏิบัติธรรม
21) สรุปการอบรม
22) เปิดใจ - ปิดการอบรม

 (1) ควรรู้อะไรก่อนภาวนา
 (2) สอนเดินจงกรม
 (3) สมถะ-วิปัสสนา
 (4) แนวทางเจริญวิปัสสนา
 (5) หาบ้านให้จิต
 (6) รู้สึกต้ว หรือ เคยชิน
 (7) อุบายในการปฏิบัติธรรม
 (8) กินขนมก็ปฏิบัติธรรมได้
 (9) อธิษฐานบารมี
10) นอนเจริญสติ
11) สะสมแต้ม
12) เข้าห้องน้ำอย่างมีสติ
13) รู้ธรรมจากเสียงเพลง
14) วิถีแห่งการเรียนรู้ชีวิต
15) อริยสัจ 4
16) อยากเกิดเป็นอะไร
17) วิธีเลือกกรรมฐานให้ถูกจริต
18) ตายขณะกำลังฝัน ...ไปไหน!??

วันอาทิตย์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘

แสดงธรรม-นำภาวนา โดย พระภาวนาเขมคุณ วิ.
(พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี )
วัดมเหยงคณ์ อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา

เรื่อง   " กายคตาสติเป็นหลักของจิต"


แสดงธรรม-นำภาวนา โดย ดร.มหาบวรวิทย์ รตนโชโต
วัดรวกบางบำหรุ   บางพลัด กทม.
เรื่อง   " จุดปลอดภัยของจิต"วันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

"อริยมรรค....ทางพ้นทุกข์ที่แท้จริง"

วันเสาร์ที่ ๑๘ ถึง วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 (1) หัวใจของการปฏิบัติ
 (2) จิตกุศล จิตอกุศล
 (3) โลกนี้มีวินาทีเดียว
 (4) กายนี้ไม่ใช่ของเรา
 (5) ผู้อยู่เหนือโลก
 (6) เราอยู่ในโลกของความคิด
 (7) อริยมรรคมีองค์แปด
 (8) แก่นธรรมสู่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 (9) พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
(10) ตอบคำถาม-ปิดอบรม


วันศุกร์ที่ ๒๖ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘


ชมคลิบวันแรก    วันที่สอง    วันที่สาม

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘


พระอาจารย์บุญกู้ อนุวฑฺฒโน
แสดงธรรมเรื่อง “จิตผู้รู้” และนำเจริญภาวนา


หลวงปู่สนธิ์ อนาลโย
แสดงธรรม เรื่อง “ความสุขที่แท้จริง”


วันอาทิตย์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘แสดงธรรม-นำปฏิบัติ โดย
พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

( พระภาวนาเขมคุณ วิ.)


บรรยายธรรมและนำปฏิบัติภาวนา โดย
อ.ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง


วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘


หลักสูตร "วิปัสสนากรรมฐาน"
สอนโดย พระอาจารย์ เอกชัย สิริญาโณ


วันเสาร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘


พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
แสดงธรรม-นำปฏิบัติ เรื่อง “ หาตัวเองให้เจอ ”


พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
แสดงธรรม-นำปฏิบัติ เรื่อง " ความสุขสร้างได้ด้วยใจเราเอง"


วันศุกร์ที่ ๙ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘
 

วิดิทัศน์จากการอบรมเผชิญความตายอย่างสงบ
โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน


วันที่่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗


วันที่่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗


พระอาจารย์ ดร. พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต
แสดงธรรมและนำภาวนา เรื่อง " เห็นถูก เห็นอย่างไร ”


บรรยายธรรม-ตอบปัญหาการภาวนา
โดย คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ
เรื่อง " แนวทางปฏิบัติธรรม"


วันที่่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๗


ชมวิดิทัศน์คอร์สอบรมวิปัสสนากรรมฐาน รวมวิดิทัศน์ ๕ ตอน


เสาร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

แสดงธรรม-นำปฏิบัติ
โดย พระอาจารย์วิชัย เขมิโย

เรื่อง
"วิถีสู่ความรู้แจ้ง"
   
แสดงธรรม-นำปฏิบัติ
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

เรื่อง "อานาปานสติฉบับย่อ"

อาทิตย์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

แสดงธรรม-นำปฏิบัติ
โดย พระอาจารย์ไม อินทสิริ

เรื่อง " ภาวนาเพื่อรู้แจ้ง"
   
แสดงธรรม-นำปฏิบัติ
โดย พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

เรื่อง " รู้ตัวทั่วพร้อม...ในชีวิตประจำวัน"


อาทิตย์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

พระอาจารย์ กฤช นิมฺมโล
สำนัก ปฏิบัติธรรมสวนป่า
ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

แสดงธรรม เรื่อง "ภาวนา..ไม่ใช่เรื่องยาก"
   
สนทนาประสาฆราวาส "มารู้จักสติกันเถอะ"
โดย คุณมาลี ปาละวงศ์
   ????? ???? ???????????????????? ????????? 2548

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Last Updated

 

๒๗ พ.ย. ๕๘
หนังสือใหม่

พ่อผมเป็นมหา
อ.วศิน อินทสระ

๒๖ พ.ย. ๕๘
-
ธรรมทาน
เดือนธันวาคม

๑๗ พ.ย. ๕๘
- คำถาม-คำตอบใหม่ อ.ดร. สนอง วรอุไร
ที่หน้า สนทนาภาษาธรรม

๑๖ ส.ค. ๕๘
ข่าวสารกัลยาณธรรม ฉบับที่ ๓๔

๒๕ มิ.ย. ๕๘
-
ธรรมทาน
เดือนกรกฎาคม
อนุโมทนาผู้สนับสนุน


???????? website

 

     
  

ติดต่อผู้ดูแล

 

 

web site traffic stats